banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Thực hiện chủ trương của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức soạn thảo, xây dựng dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

14-8-2023

25-5-2023

4-3-2022

Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế về vận động, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

10-8-2021

Thực hiện Kế hoạch số 4375/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo (lần 1) Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

26-7-2021

Ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị gửi về Sở Kế hoach và đầu tư tỉnh Kon Tum. Địa chỉ 12 Nguyễn Viết Xuân - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.

14-10-2020

21-11-2019

Đề nghị các sở, ban, ngành thuộc tỉnh cập nhật số liệu chính thức thực hiện đến 31-5-2019 trong báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, Báo cáo cập nhật của các đơn vị hoàn thành đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất trước ngày 12 tháng 6 năm 2019, để hoàn chỉnh báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

6-6-2019

Ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị gửi về Sở Kế hoach và đầu tư tỉnh Kon Tum. Địa chỉ 12 Nguyễn Viết Xuân - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.

16-5-2019

26-11-2018

Góp ý nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020

26-9-2018
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037203 Tổng số người truy cập: 8020 Số người online:
TNC Phát triển: