banner
Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư tại UBND Huyện Đăk Tô

Ngày 01/3/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp công bố Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; công tác phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; công tác đấu thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư công; công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã tại Ủy ban nhân dân Huyện Đăk Tô

4-3-2024

Ngày 22/02/2024, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban kí ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTr về Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; công tác phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; công tác đấu thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư công; công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã tại Ủy ban nhân dân Huyện Đăk Tô.

26-2-2024

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 10/QĐ-SKHĐT ngày 24/02/2024 Về việc hủy bỏ Quyết định số 33/QĐ-SKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư khai thác khoáng sản sét làm gạch, ngói tại thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum.

23-2-2024

12-12-2023

Kết thúc theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tại Huyện Ia H'Drai

Thực hiện quy định về thực hiện kết luận Thanh tra, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 68/TB-SKHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2023 về việc thông báo kết thúc theo dõi thực hiện kết luận Thanh tra tại Ủy ban nhân dân Huyện Ia H'Drai.

1-12-2023

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kết luận số 03/KL-SKHĐT ngày 22/9/2023 - Kêt luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; công tác phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; công tác đấu thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư công; công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã tại Ủy ban nhân dân Huyện Ia H’Drai.

28-10-2023
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4947578 Tổng số người truy cập: 594 Số người online:
TNC Phát triển: