banner
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội và Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 2), Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:

14-7-2023

Thông báo giao chi tiết nguồn vốn tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quãng Ngãi

Căn cứ Công văn số 1876/UBND-KTTH ngày 20/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ứng vốn thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quãng Ngãi; Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 35/TB-SKHĐT ngày 22/6/2023 với các nội dung sau:

24-6-2023

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo số 27/TB-SKHĐT ngày 30/5/2023, theo đó:

8-6-2023

-----

7-6-2023

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1219/STC-TCĐT ngày 12/4/2023 về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2023 để thanh toán các chi phí đầu tư sau quyết toán dự án hoàn thành(đợt 1), Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 20/TB-SKHĐT ngày 19/4/2023, cụ thể như sau:

23-4-2023

Ngày 27/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 94/QĐ-UBND giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 2)

30-3-2023

Trên cơ sở Thông báo số 63/TB-SKHĐT ngày 24/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả và đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Văn phòng thường trực ban điều hành Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả) tại Công văn số 03/VP-BĐH ngày 17/01/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:

18-1-2023

Thực hiện Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2023 tại Thông báo số 01/TB-SKHĐT ngày 05/01/2023, cụ thể:

7-1-2023

Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2023

Ngày 30/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2023 với các nội dung chính như sau:

1-1-2023

Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 09 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 795/QĐ-UBND về việc giao Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Nội dung cụ thể như sau:

21-12-2022

Thực hiện Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 75/TB-SKHĐT ngày 12/12/2022 giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum.

16-12-2022

Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum

Ngày 09/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum.

16-12-2022
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5018066 Tổng số người truy cập: 2056 Số người online:
TNC Phát triển: