banner
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
20-1-2022

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

1. Lịch sử hình thành

Vào ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 78/SL thành lập Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết - tiền thân của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trước đây và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày nay. Gắn bó chặt chẽ với vận mệnh của Tổ quốc qua những chặng đường lịch sử, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng đã đề ra trong từng thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với sự phát triển chung của tòan ngành, ngay từ những năm chiến tranh, chính quyền tỉnh còn ở trong căn cứ, ngành kế hoạch tỉnh Kon Tum đã ra đời, với nhiệm vụ xây dựng hậu cứ, lập kế hoạch phát triển sản xuất, cung cấp vật tư trang thiết bị, lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu; góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung, giải phóng tỉnh nhà nói riêng. Sau ngày thống nhất Tổ quốc, năm 1976, hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum được sáp nhập, bắt tay vào xây dựng phát triển kinh tế-xã hội, vừa tổ chức phòng thủ biên giới phía Tây của Tổ quốc, vừa đấu tranh truy quét các lực lượng phản động và bọn Fulrô. Ngành kế hoạch tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã tham mưu đắc lực cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội dài hạn, 5 năm và hàng năm; các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng nhằm phục vụ tốt công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tháng 08/1991, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Kon Tum được tái lập trên cơ sở chia tách từ tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Đây cũng là thời điểm Ủy ban Kế hoạch-Thống kê tỉnh Kon Tum và các bộ phận kế hoạch các Sở, ngành, huyện, thị xã được thành lập. Đến năm 1996, Ủy ban Kế hoạch tỉnh được đổi tên thành Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Chức năng nhiệm vụ

Qua nhiều lần thay đổi, bổ sung và hoàn thiện, đến nay chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ bản đã được quy định rõ. Theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND, ngày 05/04/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư còn được UBND tỉnh giao thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác như triển khai Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum; Thường trực Ban Chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum (trước đây là Ban Chỉ đạo 98); Thường trực Ban Chỉ đạo các CTMTQG; Thường trực Hội đồng quy hoạch, Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050... Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, bộ máy tổ chức của Sở bao gồm 08 phòng chức năng, 01 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp, 01 Ban quản lý, với trên 58 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

3. Thành tích nổi bật

Trong những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và tham mưu tổ chức thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ 1991 tới nay, bao gồm các kế hoạch hằng năm; kế hoạch 5 năm; chiến lược, quy hoạch phát triển 10 năm, 20 năm; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Gần đây nhất, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, hiện Sở đang chủ trì thực hiện nhiệm vụ quan trọng của ngành là lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để thực thi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, dự án đã đề ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tham mưu xây dựng và thực hiện nhiều cơ chế, chính sách nhằm huy động đến mức cao nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển, như tăng cường kêu gọi, huy động các nguồn vốn ODA, NGO; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp; kêu gọi, xúc tiến đầu tư nhằm huy động mạnh mẽ nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh...

Trải qua chặng đường phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum luôn phấn đấu vươn lên, xứng đáng với lòng tin yêu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay, nhiều thế hệ cán bộ, công chức ngành kế hoạch và đầu tư của tỉnh đã kế bước đi lên, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt. Liên tục nhiều năm qua, Đảng bộ, cơ quan, công đoàn và chi đoàn thanh niên đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Ghi nhận những thành tích to lớn của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1995); Huân chương Lao động hàng Nhì (năm 2003); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2008); Huân chương Độc lập Hạng Ba (năm 2014) cho tập thể cán bộ công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư; Huân Chương Lao động hạng Nhì (năm 2018), hạng Ba (năm 2003 và năm 2014) cho các đồng chí Giám đốc Sở; Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2006) cho đồng chí Phó Giám đốc Sở. Đảng bộ Sở nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc 5 năm 2001-2005. Ngoài ra, hàng năm ngành còn nhận được nhiều cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho nhiều lượt tập thể và cá nhân cán bộ công chức./. 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Số lượt xem:2985

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
lens Phòng Đăng ký kinh doanh (22-5-2024)
lens Phòng Khoa giáo văn xã (22-5-2024)
lens Phòng Kinh tế ngành (22-5-2024)
lens Thanh tra (22-5-2024)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5018143 Tổng số người truy cập: 2139 Số người online:
TNC Phát triển: