banner
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024

Ngày 01 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 424/UBND-KTTH về việc phát huy tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;

2-2-2024

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2024 của Thủ Tướng Chính phủ

Ngày 01 tháng 01 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg về tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình hạ tầng giao thông. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, theo đó chỉ đạo:

30-1-2024

Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Kon Tum

Triển khai Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Kon Tum.

25-12-2023

Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

15-12-2023
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5018112 Tổng số người truy cập: 2105 Số người online:
TNC Phát triển: