banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 97/TTr-BQLDA ngày 22/12/2022 về việc đề nghị điều chỉnh phân bổ chi tiết nguồn thu sử dụng đất năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 đã thông báo chi tiết cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum tại Thông báo số 85/TB-SKHĐT ngày 28/12/2022, cụ thể:

1-1-2023

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5434/STC-TCĐT ngày 27/12/2022 về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2022 để thanh toán các chi phí đầu tư sau quyết toán dự án hoàn thành (đợt 3), Sở Kế hoạch và Đầu tư phân khai chi tiết nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức để trả nợ quyết toán trong năm 2022 (đợt 3) tại Thông báo số 84/TB-SKHĐT ngày 28/12/2022, cụ thể:

1-1-2023

Trên cơ sở đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Công văn số 1278/BQLKKT-CTY ngày 19 tháng 12 năm 2022 về việc đề nghị thông báo vốn năm 2022 từ nguồn thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho dự án Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia,

23-12-2022

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và các Văn bản có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:

19-11-2022

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4558/STC-TCĐT ngày 04 tháng 11 năm 2022 về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2022 để thanh toán các chi phí đầu tư sau quyết toán dự án hoàn thành (đợt 2), Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:

12-11-2022

Thực hiện Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022 từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội cho các các chủ đầu tư để thực hiện bổ sung cho các dự án, cụ thể:

29-10-2022

Trên cơ sở các thông báo nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư: số 25/TB-SKHĐT ngày 27 tháng 4 năm 2022 về chi tiết kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu (đợt 3); số 37/TB-SKHĐT ngày 05 tháng 7 năm 2022 về việc giao chi tiết kế hoạch năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 và theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3706/STC-TCĐT ngày 16 tháng 9 năm 2022 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án trên hệ thống TABMIS, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:

2-10-2022

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 4); Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài; Trên cơ sở số liệu tổng hợp của Sở Tài chính tại văn bản số 2571/STC-TCĐT ngày 06 tháng 7 năm 2022 về số thu tiền sử dụng đất, thuê đất, bán tài sản trên đất tỉnh quản lý,

17-9-2022

Trên cơ sở đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Công văn số 172/CTKTU-NVDTPC ngày 18 tháng 02 năm 2022 về việc ghi thu ghi chi tiền thuê đất của Công ty cổ phần rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết Kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển của dự án được ghi chi vào ngân sách nhà nước tương ứng với số tiền mà nhà đầu tư được trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước năm 2022 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

27-8-2022

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum, trên cơ sở số liệu tổng hợp của Sở Tài chính tại văn bản số 2751/STC-TCĐT ngày 06 tháng 7 năm 2022 và đề nghị của đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:

14-8-2022

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2956/STC-TCĐT ngày 01 tháng 8 năm 2022 về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2022 để thanh toán các chi phí đầu tư sau quyết toán dự án hoàn thành (đợt 1); Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:

6-8-2022

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 tỉnh Kon Tum; Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 3);

22-7-2022

Căn cứ Công văn số 2297/UBND-KTTH ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ứng vốn thực hiện các dự án do UBND thành phố và Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:

22-7-2022

Kỳ họp chuyên đề tháng 6/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII thống nhất thông qua Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 về phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 chưa phân bổ.

30-6-2022

-----

18-6-2022

Căn cứ Công văn số 1614/UBND-KTTH ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ứng ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện các dự án Sửa chữa Tỉnh lộ 673 và Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:

4-6-2022

Trên cơ sở số liệu tổng hợp của Sở Tài chínhtại văn bảnsố 1494/STC-TCĐT ngày 21 tháng 4 năm 2022 và đề nghị của các đơn vị; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:

4-6-2022

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 2); Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:

29-5-2022

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 sang năm 2022 và phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chưa phân bổ chi tiết, cụ thể:

7-5-2022

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết 251.803 triệu đồng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 2) để bố trí vốn thực hiện cho 12 dự án (trong đó thu hồi vốn ứng trước 88.794 triệu đồng) và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho 08 dự án.

7-5-2022

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, trong đó có 03 dự án cấp tỉnh quản lý (do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư) và 01 dự án cấp huyện quản lý (do UBND huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư).

7-5-2022

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022 (đợt 2), Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2022 (đợt 2) cho các chủ đầu tư như tại Phụ lục kèm theo.

7-5-2022

Trên cơ sở số liệu tổng hợp của Sở Tài chính tại các văn bản số: 1494/STC-TCĐT ngày 21 tháng 4 năm 2022 và đề nghị của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết 85.875,430 triệu đồng kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu (đợt 3) cho các đơn vị chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án.

1-5-2022

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển số dư dự toán nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2021 sang năm 2022 với tổng kinh phí 119.798 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu đồng).

6-4-2022

Thực hiện Công văn số 881/UBND-NNTN ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ứng ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum”, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo ứng trước từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 với số tiền là 6.000 triệu đồng (Sáu tỷ đồng) cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum.

1-4-2022

Trang sauPicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037208 Tổng số người truy cập: 8034 Số người online:
TNC Phát triển: