banner
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

26-1-2024

Quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 ngay từ những ngày đầu năm

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước; các chương trình MTQG và đầu tư công năm 2024.

19-12-2023

Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

15-12-2023

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024

Ngày 10/12/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024. Xác định các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế như tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 63,7 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 4.600 tỷ đồng trở lên; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 30.000 tỷ đồng trở lên (trong đó vốn đầu tư khu vực tư nhân 22.500 tỷ đồng).

14-12-2023

Thông báo giao chỉ tiêu trồng mới cà phê xứ lạnh năm 2023, đến năm 2025, trồng mới mía đường niên vụ 2023 - 2024

25-8-2023

15-12-2022

15-12-2022

18-3-2022

27-1-2022

29-7-2021

27-7-2021

5-7-2018
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5018241 Tổng số người truy cập: 2262 Số người online:
TNC Phát triển: