banner
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp Chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2023.

8-11-2023

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nhân tỉnh khóa XII đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy.

8-11-2023

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nhân tỉnh khóa XII đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)

8-11-2023

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nhân tỉnh khóa XII đã thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủđầu tư dự án Đường giao thông từ tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra

8-11-2023

Ngày 23 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, hoàn thiện 72 Nhà ở doanh trại Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

24-8-2023

Danh sách các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023

Ngày 24/7/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2375/UBND-KTTH về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023.

25-7-2023

UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo thực hiện các giải pháp trọng tâm đẩy mạnh việc phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023

Ngày 13/4/2023, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 1078/UBND-KTTH về việc đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023.

17-4-2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

12-4-2023

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 92% kế hoạch Trung ương giao

Tính đến ngày 31/01/2023, toàn tỉnh đã giải ngân được khoảng 2.749,8 tỷ đồng, đạt khoảng 81,2% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 địa phương đã giao và đạt khoảng 92% kế hoạch vốn Trung ương giao.

20-2-2023

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Ngày 17/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 141/UBND-KTTH về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

19-1-2023

13-12-2022

Bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025

Ngày 07/11/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3749/UBND-KTTH về việc triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 05/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, để bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch hàng năm từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh yêu cầu:

8-11-2022

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa ký ban hành Văn bản số 3082/UBND-KTTH ngày 16/9/2022 về việc tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công đến ngày 31 tháng 8 năm 2022.

19-9-2022

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2623/UBND-KTTH về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch các dự án khởi công mới năm 2022, trong đó:

15-8-2022

Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 1642/SKHĐT-TH về việc đôn đốc thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2022.

18-6-2022

Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1054/UBND-KTTH về việc chấn chỉnh trong công tác bố trí kế hoạch vốn đầu tư công.

18-4-2022

Ngày 05 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 938/UBND-KTTH hạn chế điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

6-4-2022

Ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 861/UBND-KTTH về việc tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 3 tháng đầu năm 2022 do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

29-3-2022

Thực hiện Công văn số 848/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp giải ngân chậm do nguyên nhân chủ quan, chưa nỗ lực; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 về việc đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Kon Tum đến ngày 31 tháng 01 năm 2022.

29-3-2022

30-1-2020

25-6-2018

6-6-2018

28-5-2018

16-5-2018

15-5-2018

Trang sau


PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
 
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4562603 Tổng số người truy cập: 1517 Số người online:
TNC Phát triển: