banner
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024
Kế hoạch luân chuyển công tác đối với cán bộ, công chức của Sở Kế hoạch và đầu tư năm 2023
10-7-2023

 Ngày 09 tháng 6 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 1587/KH-SKHĐT về Kế hoạch luân chuyển công tác đối với cán bộ, công chức của Sở Kế hoạch và đầu tư năm 2023

Nội dung chính của Kế hoạch số 1587/KH-SKHĐT, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Luân chuyển, phân công lại lĩnh vực  phụ  trách đối  với  công chức lãnh đạo quản lý để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đối với cán bộ quản lý (CBQL) nhằm phát huy, sử dụng  hiệu  quả  đội ngũ CBQL; góp phần  khắc  phục  tình  trạng  khép  kín, cục  bộ trong từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm sự ổn định và phát triển của đội ngũ CBQL.

- Công tác luân chuyển, phân công lại lĩnh vực phụ trách được tiến hành định kỳ, đúng đối tượng, đảm bảo khoa học, dân chủ, công  khai, khách quan; phát huy khả năng, năng lực của CBQL. 

- Coi trọng công tác tư tưởng để CBQL, công chức tự giác thực  hiện và nghiêm túc chấp hành quyết định luân chuyển, phân công lại lĩnh vực phụ trách của cấp có thẩm quyền.

-  Đảm  bảo  tính  tổng  thể, đồng  bộ,  liên  thông,  có  luân  chuyển  dọc,  luân chuyển ngang giữa các phòng trong Sở.

- Phải gắn kết chặt chẽ với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ.

II. NỘI DUNG:

- Đối tượng, phạm vi áp dụng:

+ Các đồng chí trong quy hoạch CBQL của đơn vị: xem xét luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng.

+ Các đồng chí cấp trưởng đã đảm nhiệm chức vụ 02 nhiệm kỳ liên tiếp tại một đơn vị (từ 8 năm trở lên) mà còn đủ tuổi bổ nhiệm lại sang phòng khác.

+ Các đồng chí cấp phó đã đảm nhiệm chức vụ 02 nhiệm kỳ liên tiếp tại một đơn vị (từ 8 năm trở lên) mà còn đủ tuổi bổ nhiệm lại: điều động sang phòng khác hoặc phân công lại lĩnh vực phụ trách. 

+ CBQL đang bị xem xét, xử lý kỷ luật chưa thực hiện luân chuyển, điều động. 

- Nội dung, hình thức, thời hạn chuyển đổi:

+ Nội dung luân chuyển công tác: Chuyển đổi công tác cán bộ công chức, phụ trách từ phòng này sang phòng khác trong cơ quan.

+ Hình thức luân chuyển công tác cán bộ công chức: Được thực hiện bằng việc ban hành quyết định luân chuyển cán bộ công chức theo nội dung quy định nêu trên. Trước 30 ngày, khi bắt đầu luân chuyển cán bộ công chức, thông báo công khai cho công chức, thuộc đối tượng luân chuyển được biết.

+ Thẩm quyền quyết định luân chuyển cán bộ công chức thực hiện theo phân cấp hiện hành.

+ Thời gian luân chuyển: ít nhất 3 năm (36 tháng) đối với một lần luân chuyển. Trường hợp đặc biệt do Giám đốc xem xét, quyết định.

 

Nội dung cụ thể Kế hoạch số 1587/KH-SKHĐT tại file đính kèm.

 

Phòng Đối ngoại - Hành chính
Số lượt xem:1382

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5018166 Tổng số người truy cập: 2163 Số người online:
TNC Phát triển: