banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 17/06/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2109/UBND-HTKT về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

19-6-2024

Triển khai Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản

Ngày 23/5/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1782/UBND-NNTN về việc triển khai Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

24-5-2024

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Ngày 4 tháng 5 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Quyết định số 369/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

15-5-2024

Phê duyệt Quy hoạch Vùng đồng bằng sông Hồng

Ngày 4 tháng 5 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

15-5-2024

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vùng Tây Nguyên

Ngày 4 tháng 5 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 371/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

15-5-2024

Lấy ý kiến về Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 14/TB-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2024 về kết quả phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh và các đơn vị, địa phương hoàn thiện Thuyết minh Quy hoạch tỉnh và Hệ thống sơ đồ, bản đồ trên cơ sở Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (gọi tắt là Quy hoạch tỉnh).

26-3-2024

Quan điểm, mục tiêu phát triển tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nhằm phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Kon Tum trở thành tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và công bằng dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, ngày 31/12/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1756/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh Kon Tum)

31-1-2024

Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

30-1-2024

Công bố Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều ngày 16/01, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

16-1-2024

THÔNG CÁO BÁO CHÍ  HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUY HOẠCH TỈNH KON TUM

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí một số nội dung về Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) như sau:

14-1-2024

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 12 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

12-1-2024

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 1756/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5-1-2024

8-11-2023

Chiều 10/10, tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức Phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Phiên họp.

11-10-2023

Ngày 12/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.

23-8-2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 866/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

31-7-2023

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII đã thông qua Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND

11-7-2023

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 90/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

28-6-2023

Ngày 29/5/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 32/2023/TT-BTC hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch.

8-6-2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 648/QĐ-TTg ngày 7 tháng 6 năm 2023 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

8-6-2023

Ngày 11/4/2023, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội thảo tham vấn Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Báo cáo ĐMC) của quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường.

12-4-2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

7-2-2023

Hồ sơ xin ý kiến về Dự thảo Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

7-11-2022

13-9-2022

Ngày 16/8, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và PGS, TS Trần Đình Thiên- Chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cùng chủ trì Hội thảo.

23-8-2022

Trang sauPicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao

Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao Cà phê nguyên chất, Càng phê rang, cà phê chất lượng cao
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037217 Tổng số người truy cập: 8054 Số người online:
TNC Phát triển: