banner
Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2023
25-5-2023

        Căn cứ Văn bản số 406/UBND-KTTH ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả đánh giá chỉ số DDCI năm 2022;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2023. Để có sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2023 (có gửi kèm theo).

Ý kiến của các đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 27 tháng 05 năm 2023 để tổng hợp, tham mưu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo các đơn vị biết, quan tâm phối hợp thực hiện./.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân
Số lượt xem:287

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4947577 Tổng số người truy cập: 592 Số người online:
TNC Phát triển: