banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Quy định quản lý, phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
31-1-2024
Ngày 25/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND Quy định quản lý, phân cấp quản lý các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kon Tum.
Nguyên tắc quản lý, phân cấp quản lý công trình thủy lợi
Đảm bảo theo quy định tại Điều 11, Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Việc quản lý công trình thủy lợi phải đảm bảo tính hệ thống, phù hợp với hiện trạng năng lực quản lý, khai thác của các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
Việc quản lý, phân cấp quản lý cần giữ sự ổn định trong quá trình quản lý, khai thác và bảo vệ nhằm đáp ứng được yêu cầu sản xuất nông nghiệp và đời sống kinh tế - xã hội của Nhân dân.
Quản lý, phân cấp quản lý công trình thủy lợi thực hiện đồng thời với việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực tổ chức thủy lợi cơ sở. Tăng cường vai trò của chính quyền địa phương và người dân trong việc tham gia quản lý, khai thác và bảo vệ, nhằm phát huy hiệu quả công trình thủy lợi.
Công trình do cấp nào quản lý thì cấp đó trực tiếp tổ chức quản lý và đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp theo đúng quy định của Nhà nước. Trường hợp cấp trực tiếp quản lý không đảm bảo được nguồn kinh phí đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng thì báo cáo cấp trên để xem xét, hỗ trợ. Trong một hệ thống công trình nếu có từ hai cấp quản lý trở lên thì cấp quản lý cao hơn chủ trì đề xuất tổ chức và thống nhất về quy trình vận hành hệ thống để đảm bảo hài hòa lợi ích chung.
Phân cấp quản lý công trình thủy lợi
Đối với các công trình thủy lợi được đầu tư trên địa bàn tỉnh do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, sau khi được Bộ đồng ý, Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý công trình thủy lợi được Bộ phân cấp cho UBND quản lý (nếu có) và các công trình thủy lợi lớn, công trình thủy lợi vừa và một số công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả đất gắn với công trình thủy lợi).
UBND cấp huyện quản lý các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn (bao gồm cả đất gắn với công trình thủy lợi) và không thuộc công trình quy định trên; UBND cấp huyện quản lý và bảo vệ các công trình kè chống sạt lở bờ sông, bờ suối (không thuộc công trình phòng chống thiên tai) do nhà nước đầu tư trên địa bàn các huyện, thành phố khi thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, bàn giao cho UBND cấp huyện quản lý, bảo vệ.
Đối với các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước sau thời điểm Quy định này có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan.
Ban hành kèm theo Quyết định các Phụ lục Danh mục công trình thủy lợi phân cấp Sở Nông nghiệp - PTNT và Danh mục công trình thủy lợi nhỏ phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2024 và bãi bỏ các Quyết định: (1) Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phân cấp giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (2) Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh khoản 1 Điều 1 và điểm 1 mục II phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Kon Tum; (3) Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phân cấp giao quản lý kết cấu hạ tầng các công trình thủy lợi (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Chi tiết Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND, xem tại đây.
Phòng Kinh tế ngành
Số lượt xem:40

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4855258 Tổng số người truy cập: 2909 Số người online:
TNC Phát triển: