banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Công bố văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2023
31-1-2024
Theo đó, có 140 văn bản (gồm 14 Nghị quyết, 119 Quyết định, 7 Chỉ thị) hết hiệu lực toàn bộ; 3 văn bản (gồm 1 Nghị quyết, 2 Quyết định) hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2023 (thuộc đối tượng của các kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố). Có 22 văn bản (gồm 13 Nghị quyết, 9 Quyết định) hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong năm 2023.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Danh mục trên tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nếu có).
Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật Danh mục vào Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật để làm cơ sở phục vụ việc kiểm tra, xử lý văn bản theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
Quyết định này được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Trang thông tin điện tử UBND các huyện, thành phố và đăng trên Công báo tỉnh Kon Tum.
Phòng Kinh tế ngành
Số lượt xem:26

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4855176 Tổng số người truy cập: 2699 Số người online:
TNC Phát triển: