banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thành lập Tổ điều phối cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển vùng Tây Nguyên tại tỉnh Kon Tum
8-11-2023

Ngày 06 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhâm dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ điều phối cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển vùng Tây Nguyên tại Quyết định số 625/QĐ-UBND.

      Theo Quyết định, thành viên Tổ điều phối gồm: do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng; các Tổ phó gồm: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Tài nguyên và Môi trường. Các thành viên gồm: Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng; Công Thương; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Ngoại vụ; Khoa học và Công nghệ; Ban Dân tộc tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thư ký là lãnh đạo phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Tổ điều phối, sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Tổ điều phối giao.

      Tổ điều phối là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều phối phát triển vùng Tây Nguyên; đề xuất, kiến nghị Hội đồng điều phối vùng kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong vùng Tây Nguyên. Tổng hợp các nội dung liên kết từ phía doanh nghiệp và các đơn vị thuộc tỉnh. Theo dõi, đôn đốc và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề điều phối thuộc thẩm quyền của tỉnh Kon Tum trong vùng Tây Nguyên; tổng hợp báo cáo Hội đồng điều phối vùng, Văn phòng Hội đồng điều phối vùng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ hàng năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ điều phối liên kết vùng Tây Nguyên. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

      Xem chi tiết tại file kèm theo.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Số lượt xem:543

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5037388 Tổng số người truy cập: 8430 Số người online:
TNC Phát triển: