banner
Thứ 5, ngày 30 tháng 5 năm 2024
Phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển KTXH tại xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
6-5-2024
Ngày 02 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã họi tại xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 
Về tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei chịu trách nhiệm chính, toàn diện trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án; tính chính xác của các thông tin, số liệu rà soát, cập nhật tại Đề án; tổ chức nghiên cứu, cụ thể hóa và phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án (yêu cầu xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện hàng năm; phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, các xã Mường Hoong, Ngọc Linh và thời gian hoàn thành; công tác kiểm tra, giám sát;...); thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng, hằng năm và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
 
Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng, hằng năm và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án; định kỳ 06 tháng, hằng năm tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án theo quy định.
 
Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Mường Hoong, Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Quyết định và các nội dung có liên quan tại đây!


Phòng Kinh tế ngành
Số lượt xem:37

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4991195 Tổng số người truy cập: 2646 Số người online:
TNC Phát triển: