banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Kết thúc theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra tại UBND Thành phố Kon Tum và các đơn vị trực thuộc
4-10-2023

UBND Thành phố Kon Tum và các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành việc thực hiện nội dung Kết luận số 02/KL-SKHĐT, ngày 26/5/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; công tác phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; công tác đấu thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư công; công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã của Ủy ban nhân dân Thành phố Kon Tum.

      Ngày 26/5/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-SKHĐT Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công; lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; công tác phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; công tác đấu thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư công; công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã của Ủy ban nhân dân Thành phố Kon Tum.

     Qua công tác theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư đã kiến nghị trong Kết luận thanh tra nêu trên, UBND Thành phố Kon Tum đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Kết luận thanh tra số 02/KL-SKHĐT và báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định về công tác thanh tra.

     N gày 21/9/2023, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo kết thúc việc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 02/KL-SKHĐT ngày 26/5/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.

     Chi tiết tại Thông báo sô 51/TB-SKHĐT bên dưới.

Thanh tra Sở
Số lượt xem:389

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
5098502 Tổng số người truy cập: 2519 Số người online:
TNC Phát triển: