banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1-2-2024
Ngày 30 tháng 01 năm 2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 304/KH-SKHĐT về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Nội dung chính của Kế hoạch số 304/KH-SKHĐT, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” và các chỉ đạo liên quan của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.  Phát huy đầy đủ vai trò của cơ quan trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục tạo sự chuyển biến đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số.
2. Quán triệt, thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Sở. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò tham mưu phổ biến, giáo dục pháp luật của các phòng, ban, trung tâm trực thuộc sở; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật
1.1. Phối hợp triển khai các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh
1.2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các Luật, Pháp lệnh
1.3. Tiếp tục rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật
1.4. Thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp
1.5. Tăng cường truyền thông về PBGDPL trên các phương tiện thông tin của sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL tại cơ quan
1.6. Công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật.
1.7. Đảm bảo điều kiện về nguồn lực, kinh phí cho công tác PBGDPL theo quy định.
2. Công tác hòa giải ở cơ sở
2.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2.2. Phối hợp triển khai thực hiện các chỉ đạo, định hướng trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013.
 
Nội dung cụ thể của Kế hoạch số 304/KH-SKHĐT, ngày 30/01/2024 xem tại đây.


 

Phòng Đối ngoại - Hành chính
Số lượt xem:46

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4855194 Tổng số người truy cập: 2749 Số người online:
TNC Phát triển: