banner
Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phân công các cơ quan đơn vị phụ trách, giúp đỡ xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghỉ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” tại các thôn (làng) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025
2-4-2024
Ngày 14-03-2024 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 14-03-2024 về phân công các cơ quan đơn vị phụ trách, giúp đỡ xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghỉ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” tại các thôn (làng) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025
Nội dung chính của Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 14-03-2024, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo" nhằm giúp Nhân dân tại các thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tập quán sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu; nâng cao đời sống tinh thần và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp.
2. Các cơ quan, đon vị, địa phương thống nhất nhận thức và hành động, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng mô hình "Dân vận khéo" tại các thôn (làng) để đảm bảo đạt hiệu quả thực chất; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
  1. Tập trung hướng dẫn, giúp đỡ xây dựng mô hình "Dân vận khéo" tại các thôn (làng), hộ gia đình. Vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vũng.
  2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TƯ, ngày 18-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh".
  3. Tham gia xây dựng thôn (làng) đạt các tiêu chí nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nội dung cụ thể của Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 14-03-2024,  xem tại đây.
Phòng Đối ngoại - Hành chính
Số lượt xem:152

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4947601 Tổng số người truy cập: 711 Số người online:
TNC Phát triển: