banner
Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
THỐNG NHẤT CHỦ TRƯƠNG BAN HÀNH ĐỀ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KTXH TẠI XÃ MƯỜNG HOONG VÀ XÃ NGỌC LINH, HUYỆN ĐĂK GLEI ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
22-3-2024
Thực hiện ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tham mưu xây dựng Đề án giúp đỡ các xã Mường Hoong, Ngọc Linh của huyện Đăk Glei phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Mường Hoong và Ngọc Linh
Qua nghiên cứu, khảo sát xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei là những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Kon Tum. Kinh tế phát triển còn chậm, phương thức sản xuất có mặt còn lạc hậu, quy mô kinh tế nhỏ, tỷ lệ nghèo ở mức cao. Văn hóa, xã hội ổn định, nhưng một số hủ tục lạc hậu chưa được xóa bỏ, trong khi một số tập tục truyền thống tốt đẹp chưa được quan tâm đúng mức đến việc bảo tồn, gìn giữ.
Do đó, việc phát triển kinh tế - xã hội xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei là yêu cầu cấp thiết, nhưng xã hiện nay chưa có văn bản mang tính kế hoạch cơ bản, toàn diện cùng với lộ trình phù hợp. Việc xây dựng Đề án là bước cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy Kon Tum trong hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei.
Cánh đồng lúa tại xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei

Từ các nhận định trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhanh chóng cùng với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội tại xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trình Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ban sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đến nay, Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội tại xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tại Kết luận số 1770-KL/TU ngày 20 tháng 3 năm 2024. Mục tiêu chính của Đề án như sau:
Đến năm 2025, xã Mường Hoong giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 10% trở lên; thu nhập bình quân đầu người tăng ít nhất 05 triệu đồng/người/năm. Đảm bảo 100% hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất. Phấn đấu có ít nhất 02 hợp tác xã, mỗi thôn có ít nhất 01 tổ hợp tác; có từ 02-03 sản phẩm OCOP; hình thành địa điểm trao đổi, mua bán hàng hóa các sản phẩm đặc trưng. Duy trì và mở rộng diện tích hoa màu, lúa nước 02 vụ theo điều kiện thực tế, gắn với nâng cao năng suất, sản lượng. Nghiên cứu tận dụng quỹ đất chưa khai thác và chuyển đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả để mở rộng diện tích sang các loại cây có giá trị kinh tế cao như: Cây ăn quả, cây Mắc ca, cây cà phê, Sâm Ngọc Linh và dược liệu khác... Duy trì, tăng tỷ lệ che phủ rừng hằng năm từ 83% trở lên. Tiếp tục nâng tổng đàn gia súc theo hướng hàng hóa, đảm bảo trung bình mỗi gia đình có từ 02-03 con gia súc.
Đến năm 2025, xã Ngọc Linh giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 10% trở lên; thu nhập bình quân đầu người tăng ít nhất 05 triệu đồng/người/năm. Đảm bảo 100% hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất. Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác, mỗi thôn có ít nhất 01 tổ hợp tác; thành lập và duy trì 02 tổ liên kết cánh đồng Sâm và 03 tổ liên kết nuôi ong lấy mật. Nghiên cứu tận dụng quỹ đất chưa khai thác và chuyển đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả để mở rộng diện tích sang các loại cây có giá trị kinh tế cao như: Cây ăn quả, cây Mắc ca, cây cà phê, Sâm Ngọc Linh và dược liệu khác... Đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng từ 80% trở lên; duy trì và phát triển 2.942,69 ha rừng đang giao khoán quản lý, bảo vệ rừng. Tiếp tục nâng tổng đàn gia súc theo hướng hàng hóa, đảm bảo trung bình mỗi gia đình có từ 02-03 con gia súc.

Hội thảo mô hình khuyến nông sản xuất lúa hai vụ tại xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei

Đến năm 2030: Xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh đạt chuẩn xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030; đời sống của Nhân dân được nâng cao về mọi mặt; bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.
Tại Kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện trong Đề án Hỗ trợ phát triển KTXH tại xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nhấn mạnh mục tiêu chung là đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng KTXH thiết yếu trên địa bàn xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh; Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để hình thành các sản phẩm đặc trưng, gắn với thị trường tiêu thụ; từng bước thay đổi tập quán và phương thức canh tác của người dân, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đưa hai xã Mường Hoong và Ngọc Linh sớm thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn, tiến đến đạt chuẩn xã nông thôn mới...
Phòng Kinh tế ngành
Số lượt xem:138

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4947606 Tổng số người truy cập: 756 Số người online:
TNC Phát triển: