banner
Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024
Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư (tháng 03/2024)
1-4-2024

STT CHỦ TRÌ VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ TÓM TẮT NỘI DUNG
 
 
1
1. Thành phần tiếp công dân:
- Chủ trì: Ngô Việt Thành - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Cùng tham dự buổi tiếp công dân với Giám đốc Sở có:
 Ông: Trần Văn Đông - Chánh Thanh tra Sở.
 Bà: Phan Thị Cảnh - Trưởng phòng Đối ngoại - Hành chính.
 
 
 
Thực hiện quy định của Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024 nhằm tiếp nhận, xem xét, giải quyết các nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.
 
 
 
2
2. Dự kiến nội dung: Tiếp nhận, xem xét giải quyết các nội dung tổ chức, công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
3. Thời gian tiếp công dân: Ngày 29/3/2024
 - Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.
 - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
 Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo để tổ chức, công dân biết./.
 
 
                                                                                                               TUQ. GIÁM ĐỐC
                                                                                                        CHÁNH THANH TRA SỞ
 
 
                                                                                                           Trần Văn Đông (đã ký)

Số lượt xem:46

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
4947644 Tổng số người truy cập: 896 Số người online:
TNC Phát triển: