Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4415209
Số người online: 4315
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum (2011-2012) và kế hoạch năm 2013
1/22/2013 6:06:11 PM     
  Ngày 21/01/2013, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum đã tổ chức cuộc họp sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum (2011-2012) và triển khai kế hoạch năm 2013.
Anh Trong tin
 

          Theo đó, sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum (2011-2012) đã đạt được một số thành tựu và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2013 như sau:    

          1. Phê duyệt, ban hành một số văn bản để thực hiện Chương trình.

UBND tỉnh đã: phê duyệt Đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số  24/QĐ-UBND ngày 29/8/2011); ban hành cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án, nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 09/01/2012); phân công cho các Sở, ban ngành của tỉnh phụ trách từng tiêu chí và thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh phụ trách 01 xã điểm (Văn bản số 1589/UBND-KTN ngày 16/9/2011); kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2010 – 2020 (Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 07/7/2011);... . Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum thành lập Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum (Quyết định số 65/QĐ-BCĐ ngày 25/7/2011;

 - Công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy để thực hiện Chương trình:

Cơ bản đã hoàn thiện công tác tổ chức về bộ máy để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 trên dịa bàn toàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Chương trình) từ tỉnh đến huyện, thành phố, xã theo đúng quy định hiện hành;

- Công tác tuyên truyền, vận động:

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn toàn tỉnh giữa UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh với UBND các huyện, thành phố, các Sở, ban ngành bằng hình thức họp trực tiếp hoặc trực tuyến; xây dựng chuyên mục "Xây dựng nông thôn mới" trên cổng thông tin điện tử tỉnh để đăng tải các văn bản về cơ chế, chính sách, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Chương trình của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, tỉnh,... để mọi người theo dõi, truy cập; phát động phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” và tổ chức cho 16 xã điểm của tỉnh tham gia ký kết giao ước thi đua đạt xã nông thôn mới vào năm 2015; phát hành tờ gấp, các bản tin truyền hình, truyền thanh về Chương trình cung cấp đến các khu dân cư và hộ dân; lồng ghép nội dung về xây dựng nông thôn mới vào các cuộc họp giao ban, hội nghị, .. ở cơ sở để phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; ...

 - Công tác tập huấn, tham quan học hỏi kinh nghiệm:

Tổ chức 17 lớp tập huấn với 1.312 lượt người tham gia (trong đó cấp tỉnh 35 người, cấp huyện 36 người, cấp xã 416 người, cấp thôn 825 người). Tổ chức 01 đợt tham quan tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam với số lượng là 42 người gồm cán bộ tỉnh, huyện và xã điểm.

 Đã huy động được 693.019 triệu đồng để thực hiện Chương trình (năm 2011 là 30.301 triệu đồng, năm 2012 là 662.718 triệu đồng).

 Có 01 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí (xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà);  01 xã đạt 12 tiêu chí (xã Đăk Mar - huyện Đăk Hà); 24 xã đạt từ 05 đến 10 tiêu chí và  55 xã đạt dưới 05 tiêu chí (bình quân 4,06 tiêu chí/xã).

 3. Kế hoạch năm 2013:

- Phấn đấu có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Phấn đấu xây dựng 16 xã điểm đạt thêm các tiêu chí đảm bảo đúng theo lộ trình đã xây dựng; đối với các xã còn lại đạt thêm ít nhất 01 đến 02 tiêu chí.

- Phấn đấu có 100% số xã đạt tiêu chí điện sinh hoạt và xóa nhà tạm, dột nát.

- Phấn đấu có 30% số xã cơ bản hoàn thành quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, các điểm dân cư nông thôn;

- 70% cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới tại các cấp được bồi dưỡng tập huấn kiến thức về xây dựng nông thôn mới.

 

Phòng Kinh tế - Văn xã  
     
 Các tin khác:
      Icon  Chính phủ thông qua chủ trương hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
      Icon  Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2013
      Icon  Thành lập Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Kon Tum.
      Icon  Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Kon Tum
      Icon  Dự toán thu chi ngân sách tỉnh Kon Tum năm 2013
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC