Thứ 7, ngày 30 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4408213
Số người online: 3807
   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch cho năm 2023
7/26/2022 3:19:48 PM     
  Ngày 22 tháng 7 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các Công văn số 5032/BKHĐT-TH về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch PTKTXH năm 2022, dự kiến Kế hoạch PTKTXH năm 2023; số 5035/BKHĐT-TH về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.
 

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 12 /CT-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển KTXH, đầu tư công năm 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị nêu trên với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Về kế hoạch phát triển KTXH:

Trên cơ sở tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tổ chức đánh giá và ước thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 trên tất cả các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý. Nội dung đánh giá cần nêu rõ các công việc đã triển khai, kết quả đạt được 6 tháng và ước cả năm 2022 (đặc biệt nêu rõ những thành tựu nổi bật; phương pháp thực hiện mới;...), khó khăn, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những kết quả đạt được và hạn chế, yếu kém; chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với những hạn chế, yếu kém và đề ra bài học kinh nghiệm.

Đồng thời, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần nghiên cứu, xác định các vấn đề cơ bản của Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 trên tất cả các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý; trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu như:

a) Bối cảnh xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2023, bao gồm nhận định, phân tích những cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro của bối cảnh trong nước, khu vực và quốc tế tác động đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH; đặc biệt lưu ý những vấn đề như ảnh hưởng của xung đột quân sự Nga - Ukraine, chính sách phòng chống dịch Covid-19 và thương mại của các đối tác, tình hình giá cả, lạm phát trên thế giới, rủi ro của thị trường bất động sản, tài chính, khả năng kiểm soát dịch Covid-19 trong nước và triển khai Chương trình phục hồi và phát triển KTXH,…

b) Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển KTXH năm 2023.

c) Mục tiêu chủ yếu và một số cân đối lớn.

d) Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

2. Về kế hoạch đầu tư công:

Trên cơ sở tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm 2022, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và yêu cầu xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 đảm bảo theo đúng mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc phân bổ vốn. Việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2023 bao gồm: (i) vốn ngân sách địa phương; (ii) vốn ngân sách trung ương phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội); (iii) kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; và (iv) kế hoạch vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

3. Tiến độ lập kế hoạch: Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các địa phương gửi báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH, đầu tư công năm 2022 và dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH, đầu tư công năm 2023 của địa phương mình đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 7 năm 2022.

Tải Công văn số 5032/BKHĐT-TH tại đây.

Tải Công văn số 5035/BKHĐT-TH tại đây.

 
Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC