Thứ 7, ngày 30 tháng 9 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4408499
Số người online: 4348
   GIỚI THIỆU
 BQL Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum
2/7/2020 10:36:43 AM     
 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI TỈNH KON TUM

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum là tổ chức trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, có vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

Vị trí, chức năng

- Ban Quản lý Dự án là tổ chức trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng và có con dấu riêng; văn phòng làm việc của Ban Quản lý Dự án đặt tại Trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.

- Chịu sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn trong tổ chức quản lý, thực hiện Dự án.

- Có chức năng tham mưu, đề xuất, giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác chuẩn bị thực hiện, tiếp nhận và quản lý sử dụng nguồn vốn được giao (ODA và vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước) để tổ chức quản lý thực hiện Dự án.

- Kinh phí đầu tư, kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Dự án được ngân sách nhà nước cân đối, bố trí theo Dự án và các tài liệu khác có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các thỏa thuận được cấp có thẩm quyền ký kết với Nhà tài trợ.

- Ban Quản lý Dự án hoạt động có thời hạn theo quy định của Dự án. Việc giải thể Ban Quản lý Dự án được thực hiện sau khi Ban Quản lý Dự án thực hiện hoàn tất các thủ tục theo quy định và được quyết định bởi cơ quan có thẩm quyền.

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tổng thể, kế hoạch hàng năm theo quy định.

- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, gồm: Các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan môi trường; tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt Dự án; tiếp nhận, giải ngân vốn Dự án và các hoạt động chuẩn bị khác.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý Dự án: Lựa chọn tư vấn thực hiện việc khảo sát, thiết kế và trình thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có); thu hồi, giao nhận đất để thực hiện Dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý hợp đồng; giám sát việc tổ chức thực hiện; giải ngân, thanh toán hợp đồng và các công việc khác.

- Tổ chức thực hiện khi kết thúc Dự án: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa các sản phẩm đầu ra vào sử dụng; quyết toán, thanh lý các loại hợp đồng; hoàn tất các thủ tục kiểm toán, quyết toán và bảo hành; xây dựng báo cáo kết thúc Dự án; thực hiện việc đóng cửa Dự án theo thỏa thuận.

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: Tiếp nhận và giải ngân vốn của Dự án; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban Quản lý Dự án theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ hành chính: Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự; thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ, khen thưởng và kỷ luật đối với nhân sự; thiết lập, lưu trữ, quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu và tài liệu của Dự án; cung cấp thông tin và giải trình kịp thời, chính xác về hoạt động của Ban Quản lý Dự án theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện công tác giám sát đầu tư, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định và yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, Nhà tài trợ và ủy quyền của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để đảm bảo quản lý thực hiện Dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực như được nêu tại Quyết định số 739/QĐ-TTg, “Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án” (Văn kiện), các tài liệu khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các thỏa thuận với Nhà tài trợ.

- Thực hiện các quy định về nguyên tắc làm việc, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; xử lý công việc; quản lý văn bản; chế độ hội họp và các quy định khác như được quy định tại Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nhân sự 

1

Ngô Việt Thành

Giám đốc

0913432579

nvthanh.skhdt@kontum.gov.vn

2

Trần Văn Đông

Phó Giám đốc

0905204989

tvdong.skhdt@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Q. Quỳnh Trang

Kế

 toán

0935786628

nqqtrang.skhdt@kontum.gov.vn

4

Phan Thị Yến

Văn

thư

 

ptyen.skhdt@kontum.gov.vn

5

Nguyễn Anh Tuấn

Nhân

viên

 

 

6

Hoàng Ngọc Tú

Nhân

viên

 

 

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Phòng Khoa giáo văn xã
      Icon  Phòng Kinh tế ngành
      Icon  Phòng Đối ngoại - Hành chính
      Icon  Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
      Icon  Cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC