Thứ 3, ngày 3 tháng 10 năm 2023
Tin mới:   Lịch công tác tuần (Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến 01 tháng 10 năm 2023)      Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030      Quy định thu hồi đất đối với một số trường hợp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Đoàn viên thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023      Thông báo về đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum      Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2024
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon THANH TRA, KIỂM TRA
  Icon   Kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
  Icon   Việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
 Icon GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA
  Icon   Quyết định giải quyết khiếu nại
  Icon   Kết luận nội dung tố cáo
  Icon   Kết quả xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
 Icon PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4412851
Số người online: 4411
   GIỚI THIỆU
 Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
2/7/2020 9:24:42 AM     
 

  PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

 Chức năng, nhiệm vụ

- Tổng hợp, dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh, kế hoạch vốn đầu tư công do địa phương quản lý; dự thảo chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổng hợp, dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá, tổng hợp chung tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm (trên cơ sở báo cáo của các phòng nghiệp vụ), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành.

- Tổ chức lập quy hoạch tỉnh; công bố và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng các nội dung đề xuất để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Theo dõi, tổng hợp chung về công tác quy hoạch. Tham mưu chủ trương; làm đầu mối tổ chức thẩm định, trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí và dự án quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc các ngành, lĩnh vực do phòng theo dõi, quản lý.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và dự kiến mức vốn đầu tư công do địa phương quản lý (trừ các nguồn vốn do các phòng nghiệp vụ thuộc Sở theo dõi) cho các chương trình, dự án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Hướng dẫn về mức vốn đầu tư công cho từng dự án của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác theo phân công và ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thẩm định chủ trương đầu tư; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn do phòng theo dõi, quản lý.

- Theo dõi các dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (theo Luật Đất đai).

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thanh quyết toán các nguồn vốn đã được đầu tư hàng năm; theo dõi, tổng hợp chung về các quỹ tài chính, trong đó trực tiếp theo dõi các quỹ tài chính thuộc ngành, lĩnh vực do phòng theo dõi, quản lý (Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất).

- Theo dõi, phối hợp về công tác xác định giá, đơn giá; công tác đấu giá; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

 - Theo dõi, tổng hợp kế hoạch thuộc lĩnh vực: thống kê; tài chính - tiền tệ (tài chính, giá cả, kho bạc, thuế, ngân hàng); an ninh quốc phòng (công an, quân sự, biên phòng); nội chính (thanh tra, nội vụ, tư pháp); quản lý nhà nước.

- Theo dõi, tổng hợp kế hoạch khối huyện, thành phố.

- Tham gia thẩm định; tham gia giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phòng theo dõi quản lý.

- Xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm của cơ quan; tổng hợp nội dung giao ban định kỳ; tổng hợp báo cáo công tác của cơ quan và của lãnh đạo Sở theo định kỳ và đột xuất.

 Nhân sự:  

1

Nguyễn Hương Trà

Trưởng phòng

0926111127

nhtra.skhdt@kontum.gov.vn

2

Trần Quang Bình

Phó phòng

0948162777

tqbinh.skhdt@kontum.gov.vn

3

Phan Văn Bình

Phó phòng

0905801359

pvbinh.skhdt@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Kim Thanh

Chuyên viên

0978491388

nkthanh.skhdt@kontum.gov.vn

5

Nguyễn Thị Quý

Chuyên viên

0974926026

ntquy.skhdt@kontum.gov.vn

6

Nguyễn Thanh Toàn

Chuyên viên

0905119338

nttoan.skhdt@kontum.gov.vn

7

Ngô Lê Hoàng Anh

Chuyên viên

0983671436

nlhanh.skhdt@kontum.gov.vn

 

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC