Thứ 6, ngày 3 tháng 7 năm 2020
Tin mới:   Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025      Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2019      Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 06 năm 2020      Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.      Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 06 năm 2020      Danh mục thủ tục hành chính ngành Kê hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐIỀU HÀNH
 Nội dung:
 Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
3269/BKHĐT-TH 21/5/2018 Về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSNN (bao gồm cả TPCP) hằng tháng
1259/UBND-HTKT 15/5/2017 Về việc giao nhiệm vụ phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư
34/QĐ-UBND 21/1/2015 Ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
64/2014/QĐ-UBND 20/11/2014 Quy định về khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
54/2013/QĐ-UBND 31/12/2013 Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2379/SKHĐT-TH 27/12/2013 Về việc hướng dẫn trình tự thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
139/TB-UBND 25/11/2013 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị chuyên đề về công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013
1685/SKHĐT-TH 2/10/2013 V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án
1812/UBND-KTTH 22/8/2013 Về việc tăng cường giải pháp nhầm nâng cao hiệu quản trong quản lý đầu tư XDCB và hạn chế chuyển nguồn qua năm sau
1813/UBND-KTTH 22/8/2013 Về việc tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ động XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước, Trái phiếu Chính Phủ
377/UBND-KTTH 4/3/2013 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
1337/BKHĐT-ĐKKD 1/3/2013 V/v hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ cong ty cổ phần thông qua viẹc phát hành thêm cổ phiếu
1303/BKHĐT-QLĐT 28/2/2013 V/v lập danh mục các PPP tại các Bộ ngành và địa phương
293/QĐ-TTg 5/2/2013 Về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đàu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo
291/QĐ-TTg 5/2/2013 Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nguồn nhân lực thời kỳ 2011 - 2020
84/QĐ-UBND 31/1/2013 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện ác Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh vè kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Chương trình công tác trọng tâm năm 2013
95/UBND-KTTH 15/1/2013 Về việc triển khai thực hiện Chương trình số 29-CTr/TU của Tỉnh ủy
1852/QĐ-BKHĐT 28/12/2012 Ban hành quy chế vận hành và khai thác hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
1299/QĐ-UBND 5/12/2011 Quy định một số vấn đề về chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Kon Tum.
1792/CT-TTg 15/10/2011 Về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ
Trang: [1]
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC