Chủ nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2023
Tin mới:   Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể      Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 22 tháng 5 năm 2023 đến 28 tháng 5 năm 2023)      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 04 huyện và thành phố Kon Tum      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4226971
Số người online: 1814
   Thông báo
 Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 29-6-2012
7/3/2012 1:59:34 PM     
 

THÔNG BÁO

Kết quả cuộc họp giao ban ngày 29-6-2012


           Tại cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, Phó các phòng, ban, bộ phận ngày 29 tháng 6 năm 2012; sau khi nghe Trưởng Phòng Tổng hợp chiến lược báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2012, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Giám đốc Sở kết luận như sau:

I. Các vấn đề đã thống nhất tại cuộc họp:

1. Từ nay đến khi có Quyết định thay đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và mối quan hệ giữa các phòng, ban thuộc Sở: Các phòng, ban, bộ phận vẫn thực hiện nhiệm vụ đã phân công.

2. Trong quá trình tham mưu điều chỉnh lại Quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và mối quan hệ giữa các phòng, ban thuộc Sở, chú ý một số nội dung đã thống nhất sau đây:

- Về nhiệm vụ theo dõi tình hình hợp tác với các tỉnh, thành ngoài nước; xúc tiến đầu tư có yếu tố nước ngoài: Giao Phòng Kinh tế đối ngoại thực hiện.

 - Về nhiệm vụ theo dõi tình hình hợp tác với các tỉnh, thành phố và xúc tiến đầu tư trong nước; theo dõi tình hình thực hiện Đề  án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI): Giao Phòng Hỗ trợ đầu tư thực hiện.

- Nhiệm vụ theo dõi cải cách hành chính: Giao Văn phòng Sở thực hiện.

- Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo Đề án 30: Giao Phòng Pháp chế thực hiện.

3. Phòng Pháp chế do Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách. Thống nhất chuyển giao 01 phòng làm việc hiện nay của Thanh tra Sở (kể cả bàn ghế, tủ đựng hồ sơ, máy tính) cho Phòng Pháp chế để đảm bảo điều kiện làm việc; chưa đặt vấn đề mua sắm mới trang thiết bị làm việc của Phòng Pháp chế.

4. Đối với các văn bản đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu tỉnh báo cáo hoặc đề xuất, mặc dù có gửi cho Ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng các phòng, ban phải chủ động chuẩn bị nội dung, không chờ Phiếu chuyển từ Ủy ban nhân dân tỉnh mới triển khai công việc, để tránh bị động và chậm trễ tiến độ.

5. Phòng Hỗ trợ đầu tư tổng hợp danh mục, quy mô diện tích các dự án đầu tư CSHT tạo vốn từ quỹ đất từ các huyện, thành phố trong toàn tỉnh theo Nghị định 181, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực HĐND tỉnh.

6. Khi dự thảo Quyết định thu hồi chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Phòng Hỗ trợ đầu tư chú ý thể hiện 01 điều khoản quy định trách nhiệm cho 01 cơ quan chủ trì thực hiện thu hồi và xử lý các vấn đề còn tồn tại sau khi thu hồi.

6. Về Kế hoạch CTMTQG năm 2012: Giao đồng chí Ngô Việt Thành, Phó Giám đốc Sở chủ trì chỉ đạo Phòng Kinh tế - Văn xã giải trình và hoàn chỉnh lại theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh để trình UBND tỉnh.

7. Về các vấn đề liên quan đến hội nghị CLV8: Giao đồng chí Nguyễn Đình Bắc, Phó Giám đốc Sở chủ trì chỉ đạo Phòng Kinh tế đối ngoại tham mưu triển khai thực hiện.

8. Về Dự án giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên: Ban Chuẩn bị dự án thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo tiến độ quy định. Ban Chuẩn bị dự án tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh xin chủ trương lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (kèm theo đề cương Báo cáo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn).

9. Về chế độ báo cáo định kỳ vốn đầu tư theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Các phòng gửi báo cáo cho Phòng Tổng hợp chiến lược trước ngày 08 hàng tháng, đồng gửi Giám đốc Sở để theo dõi.

10. Về điều chỉnh dự án vượt tổng mức đầu tư: Phòng Thẩm định tổng hợp để báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

II. Nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 7-2012:

A. Nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong tháng 7-2012:

- Tổng hợp, xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ NSNN năm 2013 và 03 năm 2013-2015.

B. Nhiệm vụ trọng tâm của các phòng, ban, bộ phận:

1. Phòng Tổng hợp chiến lược:

- Tổng hợp, xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ NSNN năm 2013 và 03 năm 2013-2015.

- Tổ chức thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Đăk Glei; huyện Đăk Hà và Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum khi có lịch của UBND tỉnh.

- Đôn đốc các huyện, thành phố hoàn chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện theo Kết luận của Hội đồng thẩm định.

- Hoàn thành các dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Chương trình, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (sau khi các sở, ban, ngành có ý kiến).

- Hoàn chỉnh Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đạt 70% mức tiêu chuẩn của đô thị loại II miền núi, vùng cao, biên giới để trình UBND phê duyệt sau khi HĐND tỉnh thông qua.

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh Báo cáo và Kết luận của Tỉnh ủy về đánh giá tình hình thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Tổ chức triển khai rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các xã dọc tuyến biên giới.

- Hoàn thành tham mưu điều chỉnh lại Quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và mối quan hệ giữa các phòng, ban thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.

- Trình UBND tỉnh chủ trương đầu tư quý II.

- Đề xuất xử lý một số tờ trình của địa phương, đơn vị.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán NSNN

2. Phòng Kinh tế văn xã:

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ dở dang:

+ Tiếp tục hoàn chỉnh Quyết định của UBND tỉnh ban hành "Giải pháp, cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn” để lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (lần 3) trước khi trình UBND tỉnh.

+ Hoàn chỉnh Kế hoạch hành động thực hiện Quy hoạch phát triển  nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 (trên cơ sở tiếp thu ý kiến các sở, ban, ngành) để trình UBND tỉnh.

+ Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các ngành, địa phương xây dựng Chương trình/kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh.

+ Hoàn chỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2015-2020; trình UBND tỉnh.

- Phối hợp các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và hoàn chỉnh phương án phân bổ nhiệm vụ,  dự toán ngân sách thực hiện các CTMTQG năm 2012, trình UBND tỉnh.

- Tổng hợp kế hoạch phát triển KTXH 2013 thuộc lĩnh vực được phân công của Phòng KTVX.

3. Phòng Thẩm định:

- Tổ chức thẩm định các dự án/BCKTKT đủ điều kiện, gồm 16 dự án(1)

- Tổ chức thẩm định kế hoạch đấu thầu (khi có hồ sơ đủ điều kiện).

- Rà soát, tổng hợp các dự án vượt tổng mức đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, tham mưu báo cáo trước ngày 30/6/2012 về Bộ Xây dựng.

- Tham mưu một số nội dung liên quan trong công tác phê duyệt kế hoạch đấu thầu để quản lý tổng mức đầu tư (hạn chế vượt tổng mức đầu tư và khả năng cân đối vốn).

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện các công trình trọng điểm kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng 6 tháng đầu năm 2012 (thời hạn 20/7/2012).

- Tiếp tục chuẩn bị các nội dung để triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ về công tác đấu thầu năm 2012 (theo Quyết định  số: 2178 /QĐ-SKHĐT ngày 20/12/2011 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư);

4. Phòng Đăng ký kinh doanh:

- Tiếp tục đôn đốc Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp tỉnh để sớm tham mưu UBND tỉnh công nhận Hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện các thủ tục giải thể Câu lạc bộ doanh nghiệp.

- Tiếp tục tham gia là thành viên tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Kon Tum.

- Thực hiện công việc thường xuyên về cấp giấy Chứng nhận ĐKKD và các công việc khác do Giám đốc Sở giao.

5. Phòng Kinh tế đối ngoại:

- Báo cáo tình hình hợp tác với Lào và Campuchia 6 tháng đầu năm.

- Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện của ODA, FDI quý II/2012.

- Hiệu chỉnh Đề án định hướng vận động các nguồn vốn nước ngoài để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Hoàn chỉnh thủ tục để tiến hành công tác thanh, quyết toán các gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ Hội nghị hợp tác tháng 12/2011.

- Tham mưu chuẩn bị các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Hội nghị Ủy ban điều phối Tam giác phát triển CLV8.

6. Phòng Thanh tra:

- Phối hợp với Phòng Đăng ký kinh doanh tổ chức triển khai cuộc kiểm tra tại 40 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

7. Phòng Hỗ trợ đầu tư:

- Tiếp tục tham mưu thực hiện các công việc còn dở dang (tham mưu chủ trương đầu tư và cấp Giấy CNĐT).

- Tiếp tục rà soát các dự án đã cho chủ trương để tham mưu UBND tỉnh thu hồi nếu quá hạn hoặc nhà đầu tư không triển khai các thủ tục theo quy định.

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và các dự án đã được UBND tỉnh cho chủ trương để báo cáo UBND tỉnh.

8. Phòng Pháp chế:

- Tổ chức, đưa Phòng Pháp chế đi vào hoạt động nề nếp thường xuyên; triển khai phân công nhiệm vụ cho công chức trong Phòng.

- Tổ chức tuyên truyền Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo mới (có hiệu lực từ ngày 01/7/2012) cho toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan.

- Tham gia Đoàn thanh tra liên ngành theo Quyết định 369/QĐ-SNN ngày 26/6/2012 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

9. Dự án Kon Tum – LHQ

- Phối hợp với UNICEF và UNFPA theo dõi tiến độ phê duyệt Đề cương chi tiết của Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Kon Tum (Dự kiến giữa tháng 7-2012 Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt).

- Phối hợp với UNFPA, UNICEF: Xây dựng Dự thảo Kế hoạch Quý 3 & Quý 4 năm 2012 của Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Kon Tum.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính về quyết toán Dự án hoàn thành.

10. Ban chuẩn bị Dự án giảm nghèo bền vững Khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình hoạt động của Ban chuẩn bị dự toán từ khi được thành lập đến hết tháng 6/2012), dự kiến các nội dung công việc 6 tháng cuối năm 2012 (hoàn thành trước 05/7/2012).

- Hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi (xin chủ trương, trình phê duyệt đề cương, lập dự toán, mời thầu, …), hoàn thành trước ngày 15/7/2012.

- Đôn đốc, phối hợp với tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giảm nghèo cấp tỉnh (khi đã chọn được tư vấn).

 - Kiểm tra, đôn đốc các huyện lập kế hoạch xã mẫu (thời gian quy định lập xong kế hoạch xã mẫu trước ngày 15/7/2012).

 - Thường xuyên cập nhật thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu kịp thời các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị dự án.

11. Văn phòng Sở:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở gửi phiếu xin ý kiến đóng góp của Chi ủy nơi cư trú đối với cá nhân Lãnh đạo Sở để chuẩn bị tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4.

- Hoàn chỉnh và trình Giám đốc Sở ban hành Quyết định về thực hiện cơ chế "Một cửa, Một cửa liên thông" tại Sở (hoàn thành trước ngày 10/7/2012).

- Kiểm tra, đôn đốc các phòng còn lại tiếp tục triển khai việc lập Hồ sơ lưu trữ năm 2012 theo quy định.

12. Công tác khác:

- Tổ Biên tập Trang thông tin điện tử duy trì thường xuyên hoạt động của Trang thông tin điện tử.

- Các phòng, ban duy trì thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 của Sở./.


 

Phòng Tổng hợp chiến lược  
     
 Các tin khác:
      Icon  Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2013 và 3 năm 2013 - 2015
      Icon  Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 01-6-2012
      Icon  Thông báo về nhu cầu thu hút công chức năm 2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
      Icon  Thông báo kết quả cuộc họp giao ban ngày 04 tháng 5 năm 2012
      Icon  Thông báo về kết quả cuộc họp giao ban ngày 28-3-2012
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC