Thứ 2, ngày 27 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ      [INFOGRAPHIC] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm      Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4093048
Số người online: 6568
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Chỉ thị của UBND tỉnh về xây dựng nông thôn mới năm 2023
2/1/2023 6:07:28 PM     
  Ngày 19 tháng 01 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.
Anh Trong tin
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dự Lễ ra quân xây dựng nông thôn mới đầu năm 2023 tại thôn Kon Chốt, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông
 

        Để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 81/NQ-HĐND tỉnh ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành được phân công phụ trách các tiêu chí nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan, trong đó tập trung một số nội dung như sau:

1. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2023, gồm:

- Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới: Phấn đấu có thêm 07 xã (Dự kiến: Xã Ngọc Réo, xã Đăk Pxy thuộc huyện Đăk Hà; xã Đăk Ang thuộc huyện Ngọc Hồi; xã Đăk Choong thuộc huyện Đăk Glei; xã Ia Đal thuộc huyện Ia H’Drai; xã Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy; xã Văn Lem thuộc huyện Đăk Tô) đạt chuẩn xã nông thôn mới theo quy định.

- Đối với xã nông thôn mới nâng cao: Phấn đấu có thêm 03 xã (Dự kiến: Xã Hòa Bình - thành phố Kon Tum, xã Đăk Kan - huyện Ngọc Hồi, xã Đăk Pét - huyện Đăk Glei) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

- Đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu: Tiếp tục phấn đấu có thêm 01 xã (Dự kiến: xã Đăk Mar - huyện Đăk Hà) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Các địa phương tiếp tục lựa chọn xã đã được công nhận nông thôn mới nâng cao tiêu biểu trên địa bàn để chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đối với huyện nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: Phấn đấu thành phố Kon Tum hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Đối với thôn đạt chuẩn Thôn nông thôn mới kiểu mẫu: Các địa phương chủ động tiếp tục lựa chọn và chỉ đạo thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cần xây dựng có ít nhất 01 Thôn nông thôn kiểu mẫu theo bộ tiêu chí).

- Đối với thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Năm 2023 đảm bảo có 95/95 thôn (làng) thực hiện điểm tại các cấp về xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Các địa phương phải tiếp tục tổ chức thực hiện và hoàn thành mục tiêu đối với các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới thuộc Kế hoạch năm 2021 và năm 2022 (xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu).

2. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, theo quy định, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó cần chú trọng, tập trung các nội dung sau:

- Nâng cao trách nhiệm chính trị trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt khắc phục tình trạng trông chờ từ nguồn hỗ trợ của ngân sách cấp trên (Trung ương, tỉnh); chú trọng triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân bên cạnh hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Các địa phương cân đối vốn đối ứng từ ngân sách địa phương bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ đối ứng giữa các cấp ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chủ động lồng ghép, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư hoàn thành các dự án, thực hiện hiệu quả các nội dung, hoạt động của Chương trình, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, phù hợp với thực tế, đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững".

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2023 và các năm tiếp theo.

- Thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nông thôn mới; đồng thời triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; rà soát, lựa chọn các xã, thôn tiêu biểu, điển hình để tổ chức triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Trong năm 2023 và các năm tiếp theo, phải phấn đấu đạt được mục tiêu 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế theo bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

3. Đề nghị cấp ủy, chính quyền cấp huyện, thành phố, đặc biệt là người đứng đầu: Cần xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để việc xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào toàn dân. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và sự tham gia của các hội, đoàn thể ở cơ sở; có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, gắn trách nhiệm với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Thủ trưởng các sở, ban ngành được phân công phụ trách tiêu chí: Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công, thường xuyên theo dõi, bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện các vướng mắc, khó khăn và hỗ trợ, xử lý dứt điểm đối với từng tiêu chí chưa đạt của các địa phương; đồng thời có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ địa phương trong thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí chuyên ngành.

5. Chế độ báo cáo và trách nhiệm thực hiện của Thủ trưởng các sở, ban ngành được phân công phụ trách tiêu chí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng và tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới về Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh nếu thực hiện chế độ báo cáo không đảm bảo thời gian theo quy định.

- Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu đề ra, trong đó:

+ Cấp huyện chịu trách nhiệm về mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; cấp sở, ngành chịu trách nhiệm về các tiêu chí chuyên ngành đã được phân công phụ trách (phối hợp thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra). Kết quả thực hiện hoàn thành mục tiêu là căn cứ để bình xét thi đua và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương hằng năm.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về mức độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và đây là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cá nhân Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

+ Thủ trưởng các sở, ngành phụ trách các tiêu chí có trách nhiệm giải trình cụ thể trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về mức độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đối với các tiêu chí chuyên ngành được phân công phụ trách và là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cá nhân Thủ trưởng đơn vị.

- Các sở, ngành được phân công trực tiếp phụ trách (xã, huyện, thành phố) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với  địa phương hỗ trợ các xã, huyện đạt mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới trong năm 2023.

- Giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, bình xét thi đua đối với các địa phương, sở, ngành trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này.

6. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát, ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2023, trong đó tập trung vào kế hoạch về nâng cao chất lượng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh; thôn nông thôn mới kiểu mẫu; thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Chỉ thị này, trước ngày 20 hằng tháng và tháng cuối quý tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, vai trò trách nhiệm của các đơn vị, địa phương, đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023
      Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội năm 2023
      Icon  Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh
      Icon  Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC