Thứ 2, ngày 27 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ      [INFOGRAPHIC] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm      Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4093038
Số người online: 6524
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023
1/18/2023 8:32:52 PM     
  Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Tỉnh ủy (Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI) về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, ngày 18 tháng 01 năm 2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký ban hành Văn bản số 147/UBND-NC phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023
Anh Trong tin
Một góc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 

Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, gồm mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, gắn với thực hiện, đẩy nhanh các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo an ninh, trật tự; củng cố, mở rộng quan hệ đối ngoạig tăng cường công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên.

2. GRDP bình quân đầu người trên 57 triệu đồng.

3. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.500 tỷ đồng.

4. Thành lập mới 360 doanh nghiệp.

5. Giá trị xuất khẩu 290 triệu USD.

6. Xây dựng thêm 03 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia.

7. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,2%, trong đó đào tạo nghề đạt 41%.

8. Tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 4%/năm, riêng các huyện nghèo giảm từ 6%/năm trở lên.

9. Số giường bệnh đạt 39,3 giường/01 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã).

10. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,35%.

11. Trồng mới trên 4.000 ha rừng; tỷ lệ che phủ rừng (có tính cây cao su) đạt 63,12%.

12. Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 85%.

13. Phấn đấu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 05 bậc so với năm 2022

14. Phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

15. Phấn đấu có 1.300.000 lượt khách du lịch đến tỉnh.

III. NỘI DUNG THI ĐUA

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó, chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng có hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

2. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào“Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”,... gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua khác do Tỉnh phát động.

3. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác cải cách hành chính, phù hợp với tình hình thực tế; trọng tâm là Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, cụ thể hóa và bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương, lấy kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, kiểm điểm, đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông, có kế hoạch tuyên truyền với những nội dung thiết thực và tạo sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố chủ động, tích cực làm tốt công tác phát hiện, xây dựng các điển hình tiên tiến; quan tâm phát hiện mô hình mới tiêu biểu, điển hình tiên tiến là tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu,... Đồng thời, động viên, khích lệ các điển hình tiên tiên phấn đấu liên tục để trở thành điển hình tiên tiến xuất sắc cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”.

5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự xã hội. Chủ động và thực hiện quyết liệt có hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, giảm thiểu về tại nạn giao thông và các tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng theo Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; thực hiện nghiêm Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cục tại cuộc họp ngày Thường trực Ban chỉ đạo ngày 18 tháng 11 năm 2022; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

6. Kịp thời rà soát, điều chỉnh, ban hành các văn bản quy định về thi đua, khen thưởng đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, yêu cầu phải thật sự công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; lưu ý quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, người công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn.

7. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch được giao, tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023; chủ động tổ chức các đợt thi đua, các phong trào thi đua chuyên đề tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu còn nhiều hạn chế, tồn tại hoặc kết quả đạt được so với kế hoạch còn thấp.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2023.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo, đài của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động về phong trào thi đua yêu nước, kịp thời mở chuyên mục giới thiệu các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng ở cơ sở. Định kỳ tổng hợp và báo cáo tình hình tổ chức triển khai và kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

5. Các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai nội dung giao ước thi đua và tổ chức các hoạt động cụm, khối thi đua năm 2023; xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời, tổ chức tốt các phong trào phát huy sáng kiến, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

6. Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua yêu nước năm 2023; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương tổ chức, triển khai phong trào thi đua năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ, quyết tâm phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023.

Phòng Kinh tế ngành  
     
   File đính kèm:DT-Phat dong PTTD thuc hien nhiem vu KTXH-ANQP nam 2023.pdf
 Các tin khác:
      Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội năm 2023
      Icon  Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh
      Icon  Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng
      Icon  Đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2022
      Icon  Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23-6-2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC