Thứ 4, ngày 7 tháng 6 năm 2023
Tin mới:   Kết luận Thanh tra lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại UBND Thành phố Kon Tum      Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6      Ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.vn” tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số      Lịch công tác tuần (Từ ngày 29 tháng 5 năm 2023 đến 04 tháng 6 năm 2023)      Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ      Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum      Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4255198
Số người online: 408
   Kế hoạch đầu tư công năm 2023
 Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum
12/16/2022 5:10:37 PM     
  Ngày 09/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum.
Anh Trong tin
Ảnh minh họa
 
Trên cơ sở Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết cho các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các chủ đầu tư khác, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
 
1. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác:
 
a) Căn cứ vào danh mục dự án, mức vốn bố trí cho từng chương trình, dự án trong Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum: Tổ chức triển khai thực hiện trên tinh thần tiết kiệm; quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả và theo đúng quy định. Định kỳ vào trước ngày 22 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 (tính đến ngày 20 của tháng báo cáo) về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
b) Cập nhật thông tin của dự án và số liệu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư lên Hệ thống thông tin đầu tư công theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1418/UBND-KT ngày 05 tháng 6 năm 2018.
 
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
 
a) Căn cứ vào mức vốn phân cấp đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo từng mục tiêu, nhiệm vụ và các nguồn vốn khác của địa phương: Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ chi tiết cho các dự án theo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên theo các quy định của pháp luật về đầu tư công và Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.
 
b) Đối với các nguồn vốn phân cấp đầu tư cho các huyện, thành phố để hỗ trợ đầu tư theo một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể: Các huyện, thành phố phải sử dụng vốn đúng mục đích theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã phê duyệt.
 
c) Đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất: Các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo tiến độ nguồn thu thực tế, đảm bảo đầu tư tập trung, hiệu quả, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.
 
d) Các địa phương đã cam kết sử dụng từ ngân sách cấp mình để đối ứng vào các dự án được ngân sách cấp trên hỗ trợ một phần, có trách nhiệm cân đối bố trí từ các nguồn vốn thuộc ngân sách cấp mình theo đúng cam kết để đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ.
 
3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
- Hướng dẫn các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum theo đúng quy định.
 
- Rà soát, kiểm tra việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 của các huyện, thành phố. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đối với các địa phương phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2023 không tuân thủ đúng nguyên tắc và thứ tự ưu tiên theo quy định.
 
- Rà soát, thông báo chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 bố trí để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính.
 
- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện và giải ngân các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023; báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định.
 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất, tiền bán tài sản từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh giao tăng thêm chưa phân bổ trên cơ sở tiến độ nguồn thu. Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất, tiền bán tài sản từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh giao tăng thêm đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trên cơ sở tiến độ thực tế nguồn thu theo báo cáo của Sở Tài chính, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết sau khi có phát sinh nguồn thu.
 
- Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ các nguồn vốn đầu tư công phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023.
 
4. Giao Sở Tài chính:
 
- Hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định.
 
- Định kỳ hằng quý (trước ngày 05 của tháng đầu quý sau), báo cáo kết quả thực hiện các nguồn thu: Tiền sử dụng đất và tài sản trên đất, tiền thuê đất từ các dự án có sử dụng đất cấp tỉnh quản lý; tiền thu từ xổ số kiến thiết cho Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
- Đề xuất danh mục dự án và mức vốn bố trí kế hoạch năm 2023 để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành.
 
- Định kỳ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định.
 

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
   File đính kèm:QD-UBND giao ke hoach dau tu cong nam 2023.PDF
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC