Chủ nhật, ngày 2 tháng 4 năm 2023
Tin mới:   Chủ động, tích cực phòng, chống dịch sốt xuất huyết      UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2023      Giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2) và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW hỗ trợ cho địa phương giai đoạn 2021-2025      Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 2)      Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do xã Đăk Long, xã Đăk Nhoong, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei      Về việc công bố công khai tình hình quản lý tài sản công của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022      Kế hoạch truyền thông nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Kon Tum năm 2023       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4104226
Số người online: 829
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030
11/2/2022 11:36:00 PM     
  Ngày 02/11/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 3698/KH-UBND triển khai Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
Anh Trong tin
Hình minh họa
 

          I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát: Xây dựng không gian mạng phát triển văn minh, lành mạnh, là động lực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Năng lực về bảo đảm an toàn, an ninh mạng được nâng cao, chủ động, sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích và đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công cuộc chuyển đổi số và quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

2. Mục tiêu cụ thể

a. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Nâng cao năng lực, thứ hạng về an toàn, an ninh mạng của tỉnh.

- Xây dựng hệ thống thế trận An ninh nhân dân trên không gian mạng có khả năng kết nối, chia sẻ thông tin, tiếp nhận và xử lý các thông tin gây hại tới không gian mạng trên địa bàn tỉnh.

- Hình thành lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại các sở, ban ngành, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp nhà nước; đảm bảo mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước có một bộ phận được giao nhiệm vụ làm đầu mối, chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân thành lập một đơn vị bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

- Các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin và an ninh mạng.

- Bảo vệ cơ sở hạ tầng không gian mạng và các hệ thống thông tin quan trọng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng tiếp cận đông đảo tới người dùng Internet trên địa bàn tỉnh.

- Kinh phí phục vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng đạt tối thiểu 10% kinh phí chi cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin.

b. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Duy trì và nâng cao năng lực, thứ hạng về an toàn, an ninh mạng của tỉnh, góp phần nâng cao thứ hạng của Việt Nam trên bảng xếp hạng toàn cầu.

- Xây dựng thế trận An ninh nhân dân trên không gian mạng với sự tham gia tích cực, đông đảo của quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Củng cố, tăng cường lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

- Phấn đấu 80-90% người sử dụng Internet có cơ hội tiếp cận các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

- Hình thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo về an ninh mạng và trung tâm nghiên cứu, phát triển về an toàn thông tin mạng.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ chung

- Tăng cường các hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong phạm vi quản lý; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định liên quan; ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng của Việt Nam sản xuất, chế tạo (Make in Viet Nam) và an ninh mạng tự chủ. Gắn kết công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng với công tác triển khai chuyển đối số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và phát triển đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số.

- Chủ động rà soát, phát hiện và xử lý hoặc phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý các thông tin vi phạm pháp luật trên môi trường mạng thuộc phạm vi quản lý; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, công bố và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

- Chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý kiểm tra, rà soát, đánh giá và có biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống hạ tầng thông tin, hệ thống điều khiển công nghiệp và các hệ thống thông tin quan trọng khác do tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành, khai thác.

- Ưu tiên bố trí nguồn lực và các điều kiện cần thiết để triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức và lĩnh vực quản lý.

- Kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước

b. Hoàn thiện hành lang pháp lý: Nghiên cứu, rà soát và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng, về điều kiện kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, nhất là các sản phẩm, dịch vụ sử dụng trong hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước; về bảo đảm an toàn thông tin mạng cho giao dịch điện tử, chuyển đổi số, hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng.

c. Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo chặt chẽ nhằm chủ động triển khai các giải pháp để bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

d. Bảo vệ hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số và cơ sở hạ tầng không gian mạng

đ. Bảo vệ hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước

e. Tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng

f. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

g. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng

i. Hợp tác quốc tế: Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao trong việc tham gia hợp tác với các tổ chức quốc tế, các quốc gia về công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với quy định của quốc tế.

k. Đầu tư nguồn lực và bảo đảm kinh phí thực hiện

Chi tiết nội dung Kế hoạch tại file đính kèm.

 

Phòng Kinh tế ngành  
     
   File đính kèm:KH-UBND ngay 19-10-2022 ve thuc hien Quyet dinh 964 cua TTCP ve ung pho thach thuc tu khong gian mang.pdf
 Các tin khác:
      Icon  UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2022
      Icon  Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
      Icon  Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
      Icon  Kết quả rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
      Icon  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC