Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022
Tin mới:   Quy định tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025      HĐND tỉnh thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia      HĐND tỉnh thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025      Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức      Hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức PPP và mẫu loại hợp đồng BOT thuộc ngành giao thông vận tải      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Ðầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022)       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3498430
Số người online: 65
   Tuyên truyền Đại hội Chi bộ NK 2022-2025
 Kế hoạch Tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025
3/21/2022 8:34:32 AM     
  Ngày 02/3/2022, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 283-KH/ĐU về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025
 

      Theo đó Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Quá trình chuẩn bị nội dung, nhân sự và tiến hành đại hội, chi ủy, chi bộ phải gắn với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung khắc phục những khuyết điểm tồn tại được chỉ ra qua kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2021; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

2. Nội dung

2.1. Nội dung của đại hội chi bộ

- Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ đến.

- Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

2.2. Chuẩn bị văn kiện đại hội chi bộ

Văn kiện chi ủy trình đại hội chi bộ gồm 02 báo cáo chủ yếu:

- Báo cáo chính trị của chi bộ

- Báo cáo kiểm điểm của chi ủy hoặc Bí thư (nơi không có chi ủy) trong nhiệm kỳ

2.3. Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử chi ủy khóa mới: Vận dụng và thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị; Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng.

2.4. Về quy trình tổ chức đại hội: Vận dụng thực hiện theo Mục 14 Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng cho phù hợp.

3. Thời gian

3.1. Đại hội điểm

- Chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội điểm: Chi bộ 2.

- Thời gian tiến hành Đại hội: Trước ngày 30 tháng 3 năm 2022.

3.2. Đại hội các chi bộ trực thuộc

- Thời gian tiến hành Đại hội: Hoàn thành trong tháng 5 năm 2022 (dự kiến hoàn thành từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 5 năm 2022).

- Thời gian tổ chức Đại hội: Không quá 01 ngày.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Ban Thường vụ Đảng ủy

- Tham mưu Đảng ủy: Rà soát, củng cố, kiện toàn các chi bộ trực thuộc trước khi tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ; chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo (nếu có) trước khi tiến hành đại hội. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảm bảo tiến độ thời gian và báo cáo kết quả đại hội chi bộ theo quy định.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, chỉ đạo các chi bộ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội (theo phân công phụ trách các chi bộ trực thuộc tại Quyết định của Đảng ủy về việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025).

4.2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy:

Giám sát việc chuẩn bị, tổ chức đại hội ở các chi bộ trực thuộc; tham mưu, giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (nếu có) trước khi tiến hành đại hội.

4.3. Các chi bộ trực thuộc

- Căn cứ Kế hoạch này của Đảng ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch cụ thể để chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Chi bộ mình.

- Xây dựng các nội dung đại hội theo hướng dẫn tại mục II Kế hoạch này, báo cáo Đảng ủy Sở cho ý kiến (duyệt) nội dung và nhân sự trước khi tiến hành đại hội.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo, phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ Đảng ủy Sở để được hướng dẫn.

Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư  
     
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC