Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Tin mới:   Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể      Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 22 tháng 5 năm 2023 đến 28 tháng 5 năm 2023)      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 04 huyện và thành phố Kon Tum      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4230402
Số người online: 2487
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Công bố số liệu bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2010
12/28/2011 3:42:21 PM     
  Ngày 22 tháng 12 năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc công bố kết quả, điều tra, thu thập Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Kon Tum đến năm 2010
Anh Trong tin
 

               Để các ngành, các địa phương có cơ sở làm căn cứ xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trong những năm tiếp theo, ngày 22 tháng 12 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc công bố kết quả, điều tra, thu thập Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Kon Tum đến năm 2010.

Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2010 gồm 14 chỉ số, cụ thể như sau:
-         Chỉ số 1: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 70,49% (199.888 người/283.577 người).
-         Chỉ số 2: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt QCVN 02:2009/BYT: 11,44% (32.443 người/283.577 người).
-         Chỉ số 3: Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 87,04% (235 trường/270 trường); trong đó, tỷ lệ trường học có sử dụng nước sạch theo QCVN:02:2009/BYT đạt 7,41% (20 trường/270 trường).
-         Chỉ số 4: Tỷ lệ trạm Y tế xã có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 90,12% (73 trạm/81 trạm); trong đó, tỷ lệ trạm Y tế có sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT đạt 6,17% (05 trạm/81 trạm).
-         Chỉ số 5: Tỷ lệ công trình công cộng (chợ, trụ sở UBND xã) có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 83,95% (68 điểm/81 điểm); trong đó, tỷ lệ công trình công cộng có sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT đạt 7,41% (06 điểm/81 điểm).
-         Chỉ số 6: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 33,61% (21.585 hộ/64.226 hộ).
-         Chỉ số 7: Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh đạt 26,56% (6.512 hộ/24.522 hộ).
-         Chỉ số 8: Tỷ lệ làng nghề có hệ thống xử lý nước thải, rác thải đạt 0%.
-         Chỉ số 9: Tổng kinh phí thực hiện của các chương trình, dự án cho Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, tỷ lệ kinh phí thực hiện so với kế hoạch năm của Chương trình đạt 84,72%.
-         Chỉ số 10: Số người được sử dụng nước theo thiết kế và thực tế từ công trình cấp nước xây mới, cải tạo nâng cấp mỗi năm: Năm 2011 chưa điều tra.
-         Chỉ số 11: Số nhà tiêu hợp vệ sinh xây dựng mới mỗi năm: Năm 2011 chưa điều tra.
-         Chỉ số 12: Suất đầu tư bình quân xây dựng công trình cấp nước tập trung/đầu người là 1.206.597 triệu đồng.
-         Chỉ số 13: Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững đạt 55,33% (192/347 công trình).
-         Chỉ số 14: Tỷ lệ các loại mô hình quản lý công trình cấp mước tập trung:
- Mô hình cộng đồng :        99,42% (345/347 công trình).
- Mô hình Hợp tác xã:         0%
- Mô hình sự nghiệp:          0,58% (02/347 công trình).
- Mô hình tư nhân:             0%
- Mô hình doanh nghiệp:     0%.
Phòng Kinh tế - Văn xã  
     
 Các tin khác:
      Icon  Thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước cuối năm 2011
      Icon  Phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2012 của tỉnh Kon Tum
      Icon  Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch chương trình MTQG giai đoạn 2011 - 2015
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu về bình đẳng giới trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2012
      Icon  Triển khai thực hiện Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC