Thứ 2, ngày 20 tháng 9 năm 2021
Tin mới:   Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2021)”      Bộ Công Thương ban hành Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được      Những đổi thay của tỉnh Kon Tum sau 30 năm thành lập lại tỉnh      Lấy ý kiến góp ý về dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành “Quy chế về vận động, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum”      Thông báo số 92/TB-SKHĐT ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum (lần 5)      Thông báo số 83/TB-SKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum (lần 3)      Thông báo số 02/TB-SKHĐT ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực năm 2021       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2972397
Số người online: 142
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.
8/6/2020 2:46:29 PM     
  Ngày 05/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 2879/UBND-KTTH triển khai Công văn số 1129-CV/TU ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.
 

           Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước; Công văn số 1129-CV/TU ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/UBND-CT ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã được Tỉnh ủy Kết luận tại Văn bản số 1195-KL/TU ngày 25/11/2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Kết luận số 1453-KL/TU ngày 18/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh thực hiện hỗ trợ các cá nhân, đơn vị trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm, đào tạo nhân lực phù hợp xu thế mới, bảo đảm phát triển sản xuất, kinh doanh; chú trọng đẩy mạnh các ngành nghề, lĩnh vực, sản phẩm ít bị tác động bởi dịch Covid-19 và có thế mạnh của địa phương, gắn với tăng cường xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường, nhất là các sản phẩm chủ lực của tỉnh như nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và dịch vụ du lịch…

- Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh chủ trì tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý ngân sách Nhà nước theo quy định; tăng cường công tác chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn, nhất là nguồn thu từ khai thác quỹ đất.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; làm việc với các chủ đầu tư về tiến độ giải ngân từng dự án và yêu cầu các chủ đầu tư phải có cam kết, chịu trách nhiệm về giải ngân vốn đầu tư công nếu không đảm bảo tiến độ đề ra; chủ động tham mưu cấp thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 giữa các ngành, đơn vị và địa phương trong phạm vi dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020, không để xảy ra mất vốn; thực hiện xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo thời gian, chất lượng.

Rà soát, xác định các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án của các doanh nghiệp để kịp thời giải quyết, tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai các dự án, nhất là các dự án quy mô lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Tích cực, chủ động thu hút đầu tư; rà soát, chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, cơ chế ưu đãi theo thẩm quyền,… nhằm thu hút các nhà đầu tư uy tín, tiềm lực tài chính mạnh và có kinh nghiệm đối với các ngành, lĩnh vực có lợi thế của tỉnh.

- Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuyển đổi phù hợp cơ chế kiểm tra, giám sát từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với minh bạch hoá các chế tài xử lý có đủ mức độ răn đe; giảm số lượng cuộc thanh tra, tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra. Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm.

- Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và từng bước hiện đại hóa nền hành chính; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành Hệ thống trung tâm điều hành thông minh tỉnh.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
      Icon  Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành chỉ thị số 06/CT-CT ngày 06 tháng 5 năm 2020 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
      Icon  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
      Icon  Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC