Thứ 5, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Tin mới:   Công bố Quyết định bổ nhiệm công chức      Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020      Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2020      Công văn số 978/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025      Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025      Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2033625
Số người online: 39
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6/15/2018 4:12:21 PM     
  Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành nghị định về khuyến nông. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018 và thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
Anh Trong tin
Ảnh sưu tầm
 

          Theo đó, để đạt được mục tiêu của khuyến nông là: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, Chính phủ đã ban hành các chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông bao gồm: (1) Chính sách bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo. (2) Chính sách thông tin tuyên truyền. (3) Chính sách xây dựng và nhân rộng mô hình. (4) Chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông. (5) Chính sách xã hội hóa khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp. Nguồn kinh phí khuyến nông bao gồm: Ngân sách nhà nước (trung ương, tỉnh, huyện, xã); Nguồn tài trợ và đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; Nguồn vốn của tổ chức khuyến nông khác.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến nông trên phạm vi địa phương theo các nội dung sau:

1. Xây dựng và ban hành chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của ngành và điều kiện địa phương.

2. Phê duyệt chương trình khuyến nông địa phương, phê duyệt hoặc phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

3. Phân công cơ quan trực thuộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khuyến nông và quản lý, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, quyết toán chương trình, kế hoạch khuyến nông địa phương, chương trình, kế hoạch chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thực hiện tại địa phương.

4. Quản lý hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thực hiện trên địa bàn.

5. Bảo đảm kinh phí thực hiện các chính sách khuyến nông và hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương theo các quy định tại Nghị định này.

6. Huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút nguồn lực cho hoạt động khuyến nông của địa phương.

7. Quản lý kinh phí khuyến nông địa phương.

8. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động khuyến nông trên địa bàn.

9. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tại địa phương.

Để triển khai thực hiện Nghị định nêu trên của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 1436/UBND-NNTN ngày 06/6/2018 giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông theo quy định. Tăng cường quản lý hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp; thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động khuyến nông theo quy định; huy động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thu hút nguồn lực cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn. Các nội dung vượt thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

          Hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tỉnh Kon Tum theo quy định./.

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các CTMTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020
      Icon  Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn
      Icon  Triển khai thực hiện bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
      Icon  Bộ Tài nguyên và Môi trường Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum về kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất có nguồn gốc từ nông lâm trường
      Icon  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ, TÁC ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI GIAI ĐOẠN 1993-2017
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC