Thứ 2, ngày 14 tháng 10 năm 2019
Tin mới:   Lịch công tác tuần từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 10 năm 2019      Lịch công tác tuần từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 04 tháng 10 năm 2019      Lịch công tác tuần từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 09 năm 2019      Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tháng: 9/2019)      Lịch công tác tuần từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 09 năm 2019      Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiều nhi.      ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐI THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO THIẾU NHI TẠI CÁC TRƯỜNG XÃ NGỌC TEM VÀ THÔN ĐIEKKUA       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1713156
Số người online: 96
   TIN HOẠT ĐỘNG
 Kết luận họp tổng kết các CTMTQG năm 2017, nhiệm vụ công tác năm 2018
4/10/2018 11:00:27 AM     
  Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
 

        Chiều ngày 23/3/2018, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) các CTMTQG tỉnh. Sau cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh kết luận:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, bổ sung, hoàn thiện nội dung báo cáo và các Kế hoạch, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Trưởng BCĐ báo cáo các bộ, ngành Trung ương kết quả thực hiện các CTMTQG năm 2017 theo quy định và ban hành các Kế hoạch để triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan chủ trì CTMTQG tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh nguồn vốn đầu tư phát triển đối với các chương trình/dự án dự kiến không thực hiện giải ngân hết vốn kế hoạch năm giao theo quy định hiện hành (trước niên độ quy định).

 Sau khi Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến đối với phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2016-2020, tham mưu UBND tỉnh phân bổ cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

- Theo dõi, thống kê cụ thể tình hình thực hiện chế độ báo cáo của các đơn vị; tổng hợp báo cáo Trưởng BCĐ theo dõi và chấn chỉnh kịp thời các đơn vị thực hiện không đảm bảo theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu các nội dung quy định, hướng dẫn của Trung ương, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới; tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020; Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thuộc CTMTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 theo văn bản số 619/VP-NNTN ngày 20/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh. Trong đó lưu ý: rà soát và kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn hoặc điều chỉnh những tiêu chí không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

- Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế hợp tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trên diện rộng, vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa và chuỗi giá trị; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (sau khi được ban hành); hướng dẫn, nhân rộng các mô hình điển hình về xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp cơ sở, đặc biệt là cấp xã và thôn; Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, các nội dung của CTMTQG xây dựng nông thôn mới để có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện, trong đó rà soát, xác định cụ thể xã về đích nông thôn mới và xã thoát khỏi diện dưới 05 tiêu chí trong năm 2018.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu các nội dung quy định, hướng dẫn của Trung ương, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững.

- Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách giảm nghèo, trong đó tập trung: đổi mới phương pháp đánh giá để người dân khai báo trung thực nhằm đánh giá đúng số liệu thực tế về hộ nghèo, tái nghèo và nghèo phát sinh; nghiên cứu giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, cụ thể: có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức của người dân, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại và tư tưởng không muốn thoát nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo và nhân rộng mô hình giảm nghèo; Đánh giá lại hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong giai đoạn vừa qua, có bao nhiêu người có việc làm ổn định... xác định nguyên nhân những tồn tại, hạn chế từ đó đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ cho lao động thuộc đối tượng đủ điều kiện xuất khẩu lao động. Hỗ trợ có hiệu quả cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên các dịch vụ gắn với các tiêu chí đa chiều.

- Tăng cường và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, huyện, đặc biệt là các xã nghèo, xã vùng sâu vùng xa, vùng có tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số cao; tiếp tục phát động triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực.

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát thường xuyên, kiểm tra sâu các nội dung của CTMTQG giảm nghèo bền vững để có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện, trong đó tập trung đối với các huyện nghèo, xã nghèo.

4. Sở Tài chính

- Rà soát nguồn vốn sự nghiệp thực hiện CTMTQG các năm trước còn tồn chưa giải ngân/sử dụng hết theo niên độ, tham mưu UBND tỉnh chuyển nguồn (hoặc đề nghị Bộ, ngành Trung ương cho phép tiếp tục sử dụng) sang năm 2018 để tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ còn nhu cầu, trường hợp các đơn vị, địa phương không còn nhu cầu sử dụng kinh phí còn tồn (nếu có), tham mưu UBND tỉnh hoàn trả ngân sách Trung ương theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan chủ trì CTMTQG tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp đối với các nội dung/nhiệm vụ dự kiến không thực hiện giải ngân hết vốn kế hoạch năm giao theo quy định hiện hành (trước niên độ quy định).

5. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan: Căn cứ điều kiện thực tế của đại phương và quy định của pháp luật có liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh phê duyệt thiết kế mẫu và giá thành nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (vốn sự nghiệp CTMTQG Xây dựng Nông thôn mới) để làm căn cứ hỗ trợ theo quy định. Hoàn thành trước ngày 15/4/2018.

6. Yêu cầu các sở, ban ngành thành viên BCĐ; UBND các huyện, thành phố

- Cần xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị; cần thể hiện quyết tâm chính trị từ tỉnh đến cơ sở và người dân; ngoài nguồn vốn trung ương hỗ trợ, từng cấp, từng ngành cần chủ động cân đối nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có trách nhiệm tham gia trong triển khai thực hiện.

- Đối với các ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới; phụ trách các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình cần phải tăng cường rà soát, kiểm tra giúp đỡ các xã được phân công để có những giải pháp tích cực và báo cáo những vướng mắc kịp thời về cơ quan quản lý chương trình để đảm bảo đạt lộ trình đã đề ra.

- Căn cứ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện các CTMTQG năm 2018 xác định tại báo cáo kết quả thực hiện các CTMTQG năm 2017 và kế hoạch thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2016-2020 của BCĐ, chủ động tham mưu UBND tỉnh, BCĐ các nội dung, nhiệm vụ được phân công, nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tham mưu, quản lý, đảm bảo chất lượng, thời gian; xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện của đơn vị, địa phương (gửi về các cơ quan chủ trì CTMTQG, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2017 để tổng hợp, theo dõi).

- UBND các huyện, thành phố: tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các CTMTQG, nhất là việc phân bổ, huy động (đẩy mạnh việc huy động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội) và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trong đó lưu ý: khẩn trương rà soát và khẳng định lại những nội dung đã đăng ký xây dựng nông thôn mới, có giải pháp đồng bộ để phấn đất đạt được kế hoạch đã đề ra, trường hợp nếu thấy không thể thực hiện được phải có báo cáo kịp thời để sớm có giải pháp thực hiện. Trong năm 2018 phải xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới và không để phát sinh nợ mới, đến hết 31/12/2018, địa phương nào còn nợ đọng xây dựng cơ bản hoặc để phát sinh nợ mới phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh. Đối với các xã được giao làm chủ đầu tư công trình/dự án, các địa phương cử cán bộ hướng dẫn, kiểm tra để đảm bảo chất lượng công trình và thực hiện đúng các quy định hiện hành.

- Triển khai thực hiện kế hoạch vốn được giao ngay từ đầu năm, tránh tình trạng tập trung giải ngân vào cuối năm. Các đơn vị chưa phân bổ vốn kế hoạch năm 2018 khẩn trương phân bổ và gửi Quyết định phân bổ về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, cơ quan chủ trì chương trình theo dõi thực hiện; Tích cực kiểm tra các công trình, dự án do đơn vị mình thực hiện để đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng thời gian quy định. Nếu có khó khăn, vướng mắc, bất cập dẫn đến không thể hoàn thành kế hoạch vốn đã bố trí, kịp thời báo cáo các cơ quan chủ trì CTMTQG, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 30/9/2018 (đợt 01) và 30/11/2018 (đợt 02) để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh nguồn vốn kịp thời.

- Thành viên BCĐ, các đơn vị thực hiện CTMTQG, UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh và chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo quy định tại quy chế hoạt động của BCĐ và hướng dẫn của các cơ quan Thường trực BCĐ.

7. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức Chính trị - Xã hội: Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng cộng đồng trách nhiệm trong triển khai thực hiện các CTMTQG. Tổ chức giám sát, theo dõi và có phản ánh kịp thời bằng văn bản những khó khăn, bất cập của nhân dân; những sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện của các đơn vị, địa phương... về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) tổng tổng hợp xem xét, xử lý kịp thời theo quy định.

Có Thông báo Kết luận kèm theo./.

Phòng Kinh tế ngành  
     
   File đính kèm:TBKL tong ket cac CTMTQG 2017.pdf
 Các tin khác:
      Icon  Báo cáo Số: 89/BC-SKHĐT về Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
      Icon  Quyết định số 32/QĐ-SKHĐT Về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động, đầu tư của doanh nghiệp
      Icon  Họp tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 tỉnh Kon Tum
      Icon  Gửi bổ sung tài liệu và đề nghị góp ý các dự thảo báo cáo tại cuộc họp BCĐ các CTMTQG tỉnh
      Icon  GIAO LƯU THỂ THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC