Thứ 2, ngày 18 tháng 12 năm 2017
Tin mới:   Công văn số 2299/SKHĐT-TH ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai kế hoạch phát triển KTXH và kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018      Thông báo số 88/TB-SKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018      Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Kon Tum      Thời gian chính thức diễn ra Hội nghị Ủy ban Điều phối Chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (JCC)      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 12 năm 2017      Thông báo Kết quả họp giao ban ngày 05-12-2017      Chi đoàn Thanh niên Sở họp tổng kết công tác đoàn năm 2017       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Thủ tục đăng ký đầu tư
  Icon   Kế hoạch năm 2017
  Icon   Kế hoạch năm 2018
 Icon QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
 Icon HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
  Icon   Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Trình tự thủ tục đầu tư
  Icon   Các chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN BẠN HỮU TRẺ EM
  Icon   Đề cương chi tiết dự án
  Icon   Báo cáo rà soát lập bản đồ các CT/DA giảm nghèo
  Icon   Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tỉnh Kon Tum
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1090149
Số người online: 96
   GIỚI THIỆU
 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
7/13/2011 8:55:55 AM     
Anh Trong tin
Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư
 

1. Lịch sử hình thành:

Vào ngày 31 tháng 12 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 78/SL thành lập Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết - tiền thân của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trước đây và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày nay. Gắn bó chặt chẽ với vận mệnh của Tổ quốc qua những chặng đường lịch sử, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng đã đề ra trong từng thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với sự phát triển chung của tòan ngành, ngay từ những năm chiến tranh, chính quyền tỉnh còn ở trong căn cứ, ngành kế hoạch tỉnh Kon Tum đã ra đời, với nhiệm vụ xây dựng hậu cứ, lập kế hoạch phát triển sản xuất, cung cấp vật tư trang thiết bị, lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu; góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung, giải phóng tỉnh nhà nói riêng. Sau ngày thống nhất Tổ quốc, năm 1976, hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum được sáp nhập, bắt tay vào xây dựng phát triển kinh tế-xã hội, vừa tổ chức phòng thủ biên giới phía Tây của Tổ quốc, vừa đấu tranh truy quét các lực lượng phản động và bọn Fulrô. Ngành kế hoạch tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã tham mưu đắc lực cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội dài hạn, 5 năm và hàng năm; các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng nhằm phục vụ tốt công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tháng 08/1991, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Kon Tum được tái lập trên cơ sở chia tách từ tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Đây cũng là thời điểm Ủy ban Kế hoạch-Thống kê tỉnh Kon Tum và các bộ phận kế hoạch các Sở, ngành, huyện, thị xã được thành lập. Đến năm 1996, Ủy ban Kế hoạch tỉnh được đổi tên thành Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Chức năng nhiệm vụ:

Qua nhiều lần thay đổi, bổ sung và hòan thiện, đến nay chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ bản đã được qui định rõ. Theo Quyết định số 54/2009/QĐ-UB ngày 05/10/2009 của UBND tỉnh Kon Tum Về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức thực hiện và kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh; quản lý đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, các nguồn viện trợ phi Chính phủ NGO, đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư còn được UBND tỉnh giao thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác như triển khai Dự án giảm nghèo miền Trung; Dự án Kon Tum-Liên Hợp quốc; Thường trực Ban chỉ đạo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; Thường trực Ban Chỉ đạo các CTMTQG; … Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, bộ máy tổ chức của Sở bao gồm 09 phòng chức năng, 01 Trung tâm Xúc tiến đầu tư, 02 Ban quản lý, với trên 90 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

3. Thành tích:

Trong những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và tham mưu tổ chức thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ 1991 tới nay, bao gồm các kế hoạch hằng năm; kế hoạch 5 năm; chiến lược, quy hoạch phát triển 10 năm, 20 năm và gần đây nhất là Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020. Để thực thi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, dự án đã đề ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tham mưu xây dựng và thực hiện nhiều cơ chế, chính sách nhằm huy động đến mức cao nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển, như tăng cường kêu gọi, huy động các nguồn vốn ODA, NGO; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp; kêu gọi, xúc tiến đầu tư nhằm huy động mạnh mẽ nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh...

Trải qua chặng đường phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum luôn phấn đấu vươn lên, xứng đáng với lòng tin yêu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay, nhiều thế hệ cán bộ, công chức ngành kế hoạch và đầu tư của tỉnh đã kế bước đi lên, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt. Liên tục nhiều năm qua, Đảng bộ, cơ quan, công đoàn và chi đoàn thanh niên đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Ghi nhận những thành tích to lớn của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1995); Huân chương Lao động hàng Nhì (năm 2003); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2008); Huân chương Độc lập Hạng Ba (năm 2014) cho tập thể cán bộ công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư; Huân Chương Lao động hạng Ba cho cá nhân Giám đốc Sở (năm 2003 và năm 2014) và Phó Giám đốc Sở (năm 2006). Đảng bộ Sở nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc 5 năm 2001-2005. Ngoài ra, hàng năm ngành còn nhận được nhiều cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho nhiều lượt tập thể và cá nhân cán bộ công chức.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Phân công nhiệm vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.