Thứ 6, ngày 3 tháng 7 năm 2020
Tin mới:   Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025      Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2019      Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 06 năm 2020      Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.      Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 06 năm 2020      Danh mục thủ tục hành chính ngành Kê hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
2103220
Số người online: 178
   GIỚI THIỆU
 Phân công nhiệm vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
7/7/2011 2:52:03 PM     
 

   I. LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc Phan Văn Thế

a, Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc Sở được quy định trong Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; làm đầu mối trong quan hệ công tác với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc đối với các lĩnh vực, công việc do Giám đốc trực tiếp phụ trách, các lĩnh vực, công việc do Phó Giám đốc phụ trách nhưng Phó Giám đốc đó đi vắng và các văn bản được quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm:

- Văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các đề án, báo cáo, tờ trình trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn bản trình phê duyệt, ban hành quy hoạch, kế hoạch, đề án, báo cáo (tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất khác do Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu) thuộc phạm vi quản lý của ngành;

          - Văn bản trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

          - Văn bản trình chủ trương, quyết định đầu tư; dự toán ngân sách, mua sắm tài sản công;

          - Văn bản có nội dung nhạy cảm về tôn giáo, quốc phòng an ninh, đề xuất giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác tổ chức - cán bộ;

          - Các văn bản khác do Giám đốc quyết định và thông báo cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi.

b, Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác về: chiến lược, quy hoạch tỉnh; tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm và hàng năm; cơ chế chính sách quản lý kinh tế - xã hội; tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội; đầu tư công; công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, tài chính, ngân hàng; thẩm định dự án đầu tư; quản lý đấu thầu; giám sát, đánh giá đầu tư; kinh tế đối ngoại và hợp tác phát triển; thông tin đối ngoại; viện trợ phát triển chính thức (ODA); viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO); tổ chức bộ máy và cán bộ; thi đua, khen thưởng; thanh tra kế hoạch và đầu tư; là chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan; theo dõi kế hoạch các huyện: Ngọc Hồi, Kon Plong và thành phố Kon Tum.

c, Giám đốc Ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum; Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển biên giới tỉnh Kon Tum; Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng của Sở; Tham gia một số Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban công tác liên ngành do cấp có thẩm quyền thành lập.

d, Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; Phòng Kinh tế đối ngoại; Thanh tra Sở.

2. Phó Giám đốc Ngô Việt Thành

a, Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi; giao thông vận tải; xây dựng; công nghiệp; thương mại; thông tin-truyền thông; tài nguyên-môi trường; các hội, đoàn thể (Hội Nông dân; Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật; Liên minh Hợp tác xã); phát triển các thành phần kinh tế (doanh nghiệp nhà nước; kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân); đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư; xúc tiến đầu tư; ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Sở; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; trang thông tin điện tử của Sở; công tác giúp đỡ xã Pờ Ê, huyện Kon Plông xây dựng nông thôn mới; giúp Giám đốc trong công tác tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, điều hành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; theo dõi kế hoạch các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông; thực hiện nhiệm vụ Phó Giám đốc thường trực, điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc vắng mặt; thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

b, Tham gia một số Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban công tác liên ngành do cấp có thẩm quyền thành lập theo sự phân công của Giám đốc.

c, Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Kinh tế ngành; Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân; Trung tâm Xúc tiến đầu tư

3. Phó Giám đốc Võ Văn Manh

a, Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đăng ký  doanh nghiệp; cải cách hành chính; công tác giúp đỡ xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông theo Nghị quyết 04-NQ/TU; giúp Giám đốc một số công việc thuộc khối nội chính (thanh tra, tư pháp, nội vụ, quốc phòng - an ninh…); theo dõi kế hoạch các huyện Kon Rẫy, Đăk Glei; thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

b, Phó Trưởng ban sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; Tham gia Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh và một số Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban công tác liên ngành do cấp có thẩm quyền thành lập theo sự phân công của Giám đốc.

c, Phụ trách và trực tiếp kiêm nhiệm làm Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh.

4. Phó Giám đốc Huỳnh Thị Thúy Hà

a, Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: văn hoá-gia đình-thể thao-du lịch; khoa học-công nghệ; giáo dục-đào tạo; y tế-dân số; lao động, thương binh-xã hội-trẻ em; phát thanh-truyền hình; dân tộc và tôn giáo; các hội, đoàn thể (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, …); pháp chế; hành chính quản trị cơ quan Sở; là chủ tài khoản ủy quyền của cơ quan; giúp Giám đốc điều hành chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; theo dõi kế hoạch các huyện Sa Thầy, Ia H’Drai; thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

b, Tham gia Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh; một số Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban công tác liên ngành do cấp có thẩm quyền thành lập theo sự phân công của Giám đốc.

 c, Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Văn phòng; Phòng Khoa giáo, Văn xã.

        

          II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch.

Điện thoại: 02603.863675

* Chức năng, nhiệm vụ:

          - Tổng hợp, dự thảo quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh, kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương, vốn chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn công trái quốc gia; dự thảo chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

          - Tổng hợp, dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp chung tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm (trên cơ sở báo cáo của các phòng nghiệp vụ), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành;

          - Công bố và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định;

          - Hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh đã được phê duyệt; theo dõi, tổng hợp chung về công tác quy hoạch. Tham mưu chủ trương các quy hoạch; làm đầu mối tổ chức thẩm định, trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí và dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực do phòng theo dõi, quản lý;

          - Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh;

          - Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và dự kiến mức vốn đầu tư công thuộc ngân sách tỉnh cho từng chương trình, dự án; vốn chương trình mục tiêu, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý theo quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Hướng dẫn về mức vốn đầu tư công cho từng dự án của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác theo phân công và ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

          - Tham mưu chủ trương đầu tư; tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn do phòng theo dõi, quản lý (kể cả các dự án đầu tư theo hình thức PPP);

          - Tham mưu về các dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (theo Luật Đất đai);

          - Theo dõi, tổng hợp tình hình thanh quyết toán các nguồn vốn đã được đầu tư hàng năm; theo dõi, tổng hợp chung về các quỹ tài chính, trong đó trực tiếp theo dõi các quỹ tài chính thuộc ngành, lĩnh vực do phòng theo dõi, quản lý.

          - Theo dõi, phối hợp tham mưu về công tác xác định giá, đơn giá; công tác đấu giá;

          - Theo dõi, tổng hợp kế hoạch thuộc lĩnh vực: thống kê; tài chính - tiền tệ (tài chính, giá cả, kho bạc, thuế, ngân hàng); an ninh quốc phòng (công an, quân sự, biên phòng); truyền thông thông tin; nội chính (thanh tra, nội vụ, tư pháp); quản lý nhà nước;

          - Theo dõi, tổng hợp kế hoạch khối huyện, thành phố;

          - Tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phòng theo dõi quản lý;

          - Theo dõi, quản lý hoạt động công nghệ thông tin; quản trị mạng vi tính của cơ quan; theo dõi hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008 của Sở; theo dõi, quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở.

          - Tham mưu xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm của cơ quan; tổng hợp nội dung giao ban định kỳ; tổng hợp báo cáo công tác của cơ quan và của lãnh đạo Sở theo định kỳ và đột xuất.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

* Nhân sự:

- Trưởng phòng: Phan Văn Tùng 

Điện thoại:    0905314172                   

Email: tungdpikt@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: Tạ Văn Lực 

Điện thoại:   0914164898                    

Email: vanluckt@gmail.com

               - Phó Trưởng phòng: Trần Quang Bình 

Điện thoại: 0948162777                      

Email: 

- Phó Trưởng phòng: Phan Văn Bình 

Điện thoại: 0905801359

Email: 

- Chuyên viên: Nguyễn Thị Quý 

Điện thoại: 0974926026

Email: 

- Chuyên viên: Nguyễn Kim Thanh

                  Điện thoại: 0978491388

- Chuyên viên: Lê Nguyễn Anh Tuân

Điện thoại: 0906862727

            - Chuyên viên: Nguyễn Thanh Toàn

Điện thoại: 0905119338

            2. Phòng Kinh tế ngành.

Điện thoại: 02603.863674

* Chức năng, nhiệm vụ:

          - Xây dựng, tổng hợp kế hoạch phát triển và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch các ngành, lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi; giao thông vận tải; công nghiệp; xây dựng; thương mại, dịch vụ; tài nguyên - môi trường;

          - Theo dõi tình hình hoạt động, tổng hợp kế hoạch các đoàn thể thuộc khối kinh tế ngành;

          - Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác bảo vệ và phát triển rừng; các quỹ tài chính thuộc các ngành, lĩnh vực do Phòng theo dõi, quản lý.

          - Thẩm định, tham mưu về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; theo dõi hoạt động, đánh giá, đề xuất cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển; giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển đối với doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý;

         - Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và dự kiến mức vốn đầu tư cho từng dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng theo quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Hướng dẫn về mức vốn đầu tư cho từng dự án, tiểu dự án theo phân công và ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức lồng ghép, hướng dẫn lồng ghép các chương trình, dự án với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

          - Tham mưu chủ trương đầu tư; tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn do Phòng theo dõi, quản lý.

          - Tham mưu chủ trương quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; theo dõi, tham gia các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; làm đầu mối tổ chức thẩm định, trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí và dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của tỉnh;

         - Đề xuất cơ chế, chính sách; làm đầu mối tổng hợp tình hình phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

          - Theo dõi, tham mưu thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã Pờ Ê, huyện Kon Plông thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

          - Tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phòng theo dõi quản lý;

        - Tham gia giám sát, đánh giá đầu tư (chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng).

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

* Nhân sự:

- Trưởng phòng: Lê Công Dinh

Điện thoại:   0928334456

Email:

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hương Trà

Điện thoại: 0926111127

Email:

- Phó Trưởng phòng: Phạm Hồng Minh

Điện thoại: 0905459739

Email:

- Chuyên viên: Đoàn Ngọc Lợi

Điện thoại: 0989598989

Email: 

 

3. Phòng Khoa giáo, Văn xã:

 Điện thoại:

* Chức năng, nhiệm vụ:

          - Xây dựng, tổng hợp kế hoạch phát triển và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch các ngành, lĩnh vực: Văn hoá, gia đình, thể thao, du lịch; giáo dục - đào tạo; y tế, dân số; lao động, thương binh, xã hội, trẻ em; phát thanh - truyền hình; khoa học - công nghệ; dân tộc và tôn giáo;

          - Theo dõi tình hình hoạt động, tổng hợp kế hoạch các đoàn thể thuộc khối khoa giáo, văn xã;

          - Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các quỹ tài chính thuộc các ngành, lĩnh vực do Phòng theo dõi, quản lý.

          - Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và dự kiến mức vốn đầu tư cho từng dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Hướng dẫn về mức vốn đầu tư cho từng dự án, tiểu dự án theo phân công và ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức lồng ghép, hướng dẫn lồng ghép các chương trình, dự án với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh;

          - Tham mưu chủ trương quy hoạch; theo dõi, tham gia các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; làm đầu mối tổ chức thẩm định, trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí và dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của tỉnh;

          - Tham mưu chủ trương đầu tư; tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn do Phòng theo dõi, quản lý.

          - Tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phòng theo dõi quản lý;

          - Đề xuất cơ chế, chính sách; làm đầu mối tổng hợp tình hình phát triển các khu du lịch trên địa bàn tỉnh;

          - Tham gia giám sát, đánh giá đầu tư (chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững).

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. 

           * Nhân sự: 

                - Trưởng phòng: Nguyễn Văn Việt

Điện thoại:    0908131166                    

                Email: nguyenvietdpikt@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: Puih Dung

Điện thoại: 0988620007

Email:

- Phó Trưởng phòng: Ngô Đình Quốc

Điện thoại: 0982146779

Email:

               - Chuyên viên: Y Gren Na

Điện thoại: 0974774537

Email: 

 

4. Phòng Kinh tế đối ngoại.

Điện thoại: 02603.862546

 * Chức năng, nhiệm vụ:

          - Lập kế hoạch, vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA; quản lý các nguồn NGO; hướng dẫn các sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn NGO; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn NGO trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

          - Đánh giá việc thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn NGO; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn NGO;

          - Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

          - Theo dõi, tổng hợp tình hình hợp tác với các khu vực, địa phương trong và ngoài nước; các dự án đầu tư hợp tác liên vùng, liên quốc gia;

          - Tham mưu chủ trương đầu tư; tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn do Phòng theo dõi, quản lý;

          - Tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phòng theo dõi quản lý;

          - Tham gia giám sát, đánh giá đầu tư (các nguồn vốn ODA; NGO)

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

* Nhân sự: 

               - Trưởng phòng: Trương Quốc Việt

Điện thoại:   0905580007

Email: 

- Phó Trưởng phòng: Lưu Công Cường

Điện thoại:  0973027999

Email

           - Chuyên viên: Lê Thị Bình An

           - Chuyên viên: Lê Bảo Thoại

            5. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân:

Điện thoại: 02602.2240558

* Chức năng, nhiệm vụ:

          - Theo dõi, tổng hợp chung về doanh nghiệp. Làm đầu mối tổng hợp, đề xuất cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển; giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển đối với kinh tế tập thể, kinh tế dân doanh; hướng dẫn theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế dân doanh trên địa bàn;

          - Làm đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế dân doanh trên địa bàn tỉnh;

          - Hướng dẫn thủ tục đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh;

          - Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư;

          - Tổng hợp, tham mưu về danh mục dự án kêu gọi đầu tư (trong và ngoài nước) trên địa bàn tỉnh cho từng thời kỳ và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết;

          - Tiếp nhận hồ sơ và tham mưu về chủ trương đầu tư; tham mưu cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (trong nước và nước ngoài) thuộc thẩm quyền của tỉnh;

          - Tham mưu về các dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đầu tư.

          - Theo dõi, tổng hợp chung tình hình thực hiện dự án; kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư sau khi cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư; tham mưu xử lý các đề xuất, kiến nghị nhằm giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư định kỳ.

          - Tổng hợp tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Theo dõi, tổng hợp về công tác đầu tư của doanh nghiệp; tổng hợp vốn đầu tư ngoài ngân sách; tham mưu báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất cho cơ quan có thẩm quyền.

          - Theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

* Nhân sự:

- Trưởng phòng: Hà Tấn

Điện thoại: 0972575777

Email:  

- Phó Trưởng phòng: Mai Thị Kim Yến

Điện thoại: 01642222789

Email: 

- Chuyên viên: A Brâu Linh Đa

 

- Chuyên viên: Nguyễn Thị Tường Vy 

 

 

5. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư:

Điện thoại: 0260 3862711

* Chức năng, nhiệm vụ:

- Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hoặc tổng hợp ý kiến thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý;

          - Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực đấu thầu của các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư; thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các dự án hoặc gói thầu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền;

          - Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các gói thầu đã được phê duyệt và công tác đấu thầu theo quy định;

          - Làm đầu mối theo dõi, tổng hợp đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP.

          - Hướng dẫn, theo dõi công tác giám sát, đánh giá đầu tư; theo dõi công tác giám sát đầu tư của cộng đồng. Thực hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;

          - Chủ trì phối hợp với phòng được phân công theo dõi ngành, lĩnh vực để xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và đấu thầu.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công

           * Nhân sự:

- Trưởng phòng: Huỳnh Mười

Điện thoại:   0905121194

Email:  

- Phó Trưởng phòng: Bùi Quốc Hưng

Điện thoại:   0385005222

Email: 

            - Phó Trưởng phòng: Hoàng Công Minh

Điện thoại:  0988695873

Email:  

- Chuyên viên: Võ Chí Tâm

Điện thoại:   0983514157

Email:  

- Chuyên viên: Võ Thanh Tình

Điện thoại:  0906569202

Email: 

 

6. Phòng Đăng ký kinh doanh:

                 Điện thoại: 0260 3863676

* Chức năng, nhiệm vụ:

         - Dự thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước;

          - Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng kinh doanh; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

          - Theo dõi tình hình hoạt động sau đăng ký kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh;

          - Xây dựng, quản lý và cung cấp thông tin về doanh nghiệp trong phạm vi địa phương cho Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành có liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu;

         - Hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cho các huyện, thành phố trong tỉnh về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã;

           - Quản lý, hướng dẫn hoạt động của Hội doanh nghiệp tỉnh;

          - Thực hiện đăng ký doanh nghiệp trên hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia (NBRS).

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công 

* Nhân sự:

- Trưởng phòng: Võ Văn Manh (Phó Giám đốc Sở kiêm nhiệm)

Điện thoại:  0914700199

Email:

                - Phó Trưởng phòng: Huỳnh Quốc Hoàng

Điện  thoại: 0918397879

Email: 

- Chuyên viên: Hồ Thị Bích Thủy

Điện  thoại: 0973336333

Email: 

 

7. Thanh tra Sở

                 Điện thoại: 02603.911019

 * Chức năng, nhiệm vụ:

          - Tổ chức thực hiện công tác thanh tra theo quy định tại Nghị định 216/2013/NĐ-CP, ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản có liên quan;

          - Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm. Tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của nhà nước được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí;

          - Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ngành và địa phương giải quyết các vụ việc thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

          - Tổ chức tiếp công dân theo quy định.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công

* Nhân sự:

- Chánh Thanh tra: Trần Văn Đông

Điện thoại:  0905204989

Email:  

  - Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Hữu Cử

Điện thoại:  0983981679

Email:  

- Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Tấn Thương

- Thanh tra viên: Đinh Văn Quốc

Điện thoại:  0905192333

Email:  

          9. Văn phòng Sở.

            Điện thoại: 02603.864277

* Chức năng, nhiệm vụ:

          - Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

          - Công tác tuyển dụng, sử dụng, điều động, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động; quản lý biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ cho công chức, viên chức và người lao động theo quy định;

          - Thực hiện quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện bảo quản, bảo trì và chuẩn bị đầy đủ, kịp thời về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính cho các hoạt động của cơ quan; thực hiện công tác quản trị hậu cần của cơ quan; tổ chức công khai tài chính theo quy định;

           - Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao;

           - Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo quy định của pháp luật;

          - Bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường trong cơ quan luôn xanh, sạch, đẹp;

          - Công tác dân quân tự vệ; phòng cháy chữa cháy; dự bị động viên của Sở;

          - Tổng hợp và công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật; Tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở theo định kỳ (tháng, quý, năm) và đột xuất.

          - Tổng hợp báo cáo kết quả việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật;

          - Tiếp nhận và trả kết quả việc thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế" một cửa", "một cửa liên thông" (trừ lĩnh vực đăng ký kinh doanh) theo quy định.

          - Triển khai và theo dõi thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông theo tinh thần Nghị quyết 04/TU của Tỉnh ủy.

         - Thực hiện nhiệm vụ pháp chế của cơ quan theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ.

          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

* Nhân sự: 

  - Chánh Văn phòng: Phan Thị Cảnh

Điện thoại: 0916877877

             Email:

  - Phó Chánh Văn phòng: Trần Ngọc Hà

Điện thoại:  0985389779

Email:  

                 - Kế toán: Trần Thị Thảo

Điện thoại:  0905928686

Email:  

- Văn thư: Lương Thị Ngọc Hiên

               Điện thoại: 0905614535

- Lái xe (hợp đồng): Lê Anh Tuấn 

Điện thoại: 0385126003

- Lái xe (hợp đồng): Lâm Minh Thảo 

Điện thoại: 0914102064

- Thủ quỹ (hợp đồng): Nguyễn Thị Diệp

Điện thoại:  0987593514

 

10. Ban quản lý Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum

- Giám đốc: Phan Văn Thế, Giám đốc Sở kiêm nhiệm

- Phó Giám đốc: Trương Quốc Việt, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại kiêm nhiệm

 

 

11. Ban quản lý dự án giảm nghèo Tây Nguyên, tỉnh Kon Tum

- Giám đốc: Phan Văn Thế, Giám đốc Sở kiêm nhiệm

- Kế toán trưởng: Phan Văn Bình, Phó Trưởng Phòng THQH kiêm nhiệm

- Cán bộ Phụ trách công tác Kế hoạch, Tài chính, Nâng cao năng lực, Truyền thông và Sinh kế: Tạ Văn Lực, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch kiêm nhiệm

 

12. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệm tỉnh Kon Tum

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về pháp luật, kinh tế - xã hội, dự báo tình hình phát triển kinh tế -xã hội, đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong nước, trong khu vực lên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khai thác, tìm hiểu, lựa chọn lĩnh vực, dự án để đầu tư.

- Tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư và tổ chức lập tóm tắt dự án để giới thiệu, kêu gọi đầu tư.

- Hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu cơ hội đầu tư, lập thủ tục đầu tư hoặc dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

- Phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp.

- Tham mưu và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư ngắn hạn và dài hạn.

- Tổ chức biên tập, in ấn các tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, cung cấp thông tin về định hướng, chính sách hỗ trợ, các ý tưởng/dự án khởi nghiệp được duyệt và xây dựng các chuyên đề, phóng sự đối với những điển hình tốt về khởi nghiệp để đưa tin nhằm phát động phong trào, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn.

- Thiết lập mạng lưới kết nối các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp và tổ chức các sự kiện, hoạt động giao lưu về khởi nghiệp.

- Tiếp nhận, tham mưu tổ chức xét duyệt định kỳ và phối hợp thực hiện hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

- Cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về cơ sở vật chất - kỹ thuật, tư vấn, đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực, đầu tư, hỗ trợ đầu tư, truyền thông.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao..

 

* Nhân sự:

     - Giám đốc: Võ Duy Tám

Điện thoại:   0943335579

Email: 

                 - Phó Giám đốc: Trần Đăng Ninh

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC