Thứ 5, ngày 25 tháng 2 năm 2021
Tin mới:   Đồng chí Ngô Việt Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Lễ ra quân phát động phong trào toàn dân ra sức xây dựng nông thôn mới, trồng cây xanh gắn với chỉnh trang khu dân cư nông thôn, đô thị trên địa bàn huyện Kon Plông      BQL DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI TỈNH KON TUM      TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP      PHÒNG DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN      PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ      PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI      PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Thủ tục đăng ký đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện KH 2015
  Icon   Hướng dẫn xây dựng KH năm 2017
  Icon   Hướng dẫn xây dựng KH 5 năm 2016 - 2020
 Icon QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch 5 năm
 Icon HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
  Icon   Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Trình tự thủ tục đầu tư
  Icon   Các chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN BẠN HỮU TRẺ EM
  Icon   Đề cương chi tiết dự án
  Icon   Báo cáo rà soát lập bản đồ các CT/DA giảm nghèo
  Icon   Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tỉnh Kon Tum
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
947712
Số người online: 582
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 UBND tỉnh Kon Tum phát động Phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2017
3/16/2017 3:01:36 PM     
  Ngày 07/3/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 566/UBND-TH về việc phát động Phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2017 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
 
          Các nội dung chính như sau:

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm trước với cơ cấu kinh tế hợp lý. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo doanh nghiệp. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân gắn với giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Tăng cường bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại; liên kết, hợp tác nội vùng, liên vùng và khu vực tam giác phát triển. Triển khai thực hiện tốt chủ đề hành động năm 2017 của Chính phủ là “Tăng cương kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”.

       CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

                        Các chỉ tiêu kinh tế

-          Tổng sản phẩm (GRDP) tăng khoảng 9%;

-          Cơ cấu kinh tế: Nông – lâm – thủy sản: 28-29%; Công nghiệp – Xây dựng: 24-25%; Thương mại – Dịch vụ: 39-40%;

-          Thu nhập bình quân đầu người trên 34 triệu đồng;

-          Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.817 tỷ đồng;

-          Tổng kim ngạch xuất khẩu 80 triệu USD.

Các chỉ tiêu xã hội

-         Dân số trung bình 520 ngàn người;

-         Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46% (trong đó lao động nông thôn qua đào tạo đạt 30,5%);

-          Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 giảm 3-4% so với cuối năm 2016;

-          Số giường bệnh trên 01 vạn dân đạt 29 giường (không bao gồm giường trạm y tế xã);

-          Phấn đấu đến cuối năm 2017 có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới;

-          Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 86,8%.

         Các chỉ tiêu về môi trường: Tỷ lệ độ che phủ rừng 62,8%; 100% KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

      NỘI DUNG THI ĐUA

1.     Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

2.     Các đơn vị từ cấp tỉnh đến cơ sở tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực mới cho sự phát triển thông qua cải thiện môi trường đầu tư và xúc tiến thu hút đầu tư.

3.     Thi đua phát triển xã hội trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa góp phần đổi mới căn bản giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện giảm nghèo bền vững; đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân.

4.     Tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đề ra.

5.     Đẩy mạnh thi đua yêu nước trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự toàn xã hội. Nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc” về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

6.     Phấn đấu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở.

7.     Triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW.

8.     Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực và hiệu quả.

9.     Đổi mới công tác khen thương, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, quan tâm đến các tập thể, cá nhân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

10.  Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Phấn đấu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng có nhiều các điển hình tiên tiến xuất sắc.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
      Icon  UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện CTMTQG XD nông thôn mới
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016–2020
      Icon  Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen (giai đoạn 1)
      Icon  NHỮNG GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỈNH KON TUM
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.