Thứ 3, ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tin mới:   KÊ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTG NGÀY 25/6/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA      MỜI THAM DỰ “CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI MỸ NĂM 2019”      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 03 năm 2019      Thông báo kết quả họp giao ban ngày 05-3-2019      Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 03 năm 2019      Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2019      Công tác đăng ký kinh doanh tại tỉnh Kon Tum năm 2018       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 2019
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1447787
Số người online: 36
   Hướng dẫn đăng ký đầu tư
 BỘ THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao)
4/15/2016 7:29:56 AM     
  BỘ THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao)
 


DANH MỤC TH TỤC NH CHÍNH 

STT

Tên thủ tục hành chính

01

Thủ tục quyết định ch trương đầu của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án

không thuộc diện cấp Giy chng nhận đăng đầu

 

02

Thủ tục quyết định ch trương đầu của Quốc hội (đối vi dự án không thuộc

diện cấp Giy chng nhận đăng ký đầu tư)

 

03

Thủ tục quyết định ch trương đầu của UBND tỉnh (dự án không thuộc diện

cấp Giy chng nhận đăng đầu tư) đối với dự án đầu có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 t trở lên quy định tại Khon 2 Điu 31 Luật đầu p hợp với quy

hoạch đã được cấp thm quyền phê duyt.

 

04

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án không thuộc

diện cấp Giy chng nhận đăng ký đầu tư.

 

05

Cấp Giy chng nhận đăng đu đối với dự án đầu kng thuộc din

quyết định chủ trương đầu

06

Đăng cp Giy chng nhận đăng đu tư đối với dự án đầu thuộc thm

quyền quyết định chủ trương đầu của y ban nhân dân cấp tỉnh.

 

07

Đăng cấp Giy chng nhận đăng đầu tư đối với d án thuc thm quyền

quyết định chủ trương đầu của Thủ tướng Chính phủ

08

Đăng cp Giy chng nhận đăng đu tư đối với dự án đầu thuộc thm

quyền quyết định chủ trương đầu của UBND tỉnh. (Đối với dự án đầu có quy mô vốn đu từ 5.000 t trở lên quy đnh tại Khoản 2 Điều 31 Luật đu tư phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thm quyn phê duyệt)

09

Điều chnh Giy chng nhận đăng đầu đối với dự án đầu không thuộc

diện quyết định ch trương đầu

10

Điều chỉnh Giy chng nhận đăng đu đối với dự án đầu thuộc thm

quyền quyết định chủ trương đầu của y ban nhân dân cấp tỉnh.

11

Điều chỉnh Giy chng nhận đăng đu đối với dự án đầu thuộc thm

quyền quyết định chủ trương đầu của Thủ tướng Chính phủ.

12

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu đối với dự án đầu không thuộc diện

cấp Giy chng nhn đăng đầu thuộc thẩm quyn của y ban nhân dân cấp tỉnh.

13

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu đối với dự án đầu không thuộc diện

cấp Giy chng nhận đăng đầu thuộc thm quyền của Thủ tướng Chính phủ

14

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu đối với dự án đầu không thuộc diện

cấp Giy chng nhận đăng đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (Đối với dự án đầu có quy mô vốn đu từ 5.000 t trở lên quy định tại Khoản 2 Điều

31 Luật đầu phù hợp với quy hoạch đã được cấp thm quyền phê duyệt)

15

Thay đổi nhà đầu trong trường hp chuyn nhượng dự án đầu (Đối với dự

án hoạt động theo Giy chng nhận đăng đầu không thuc diện quyết định chủ trương đầu tư)

16

Thay đổi nhà đầu trong trường hp chuyn nhượng dự án đầu (Đối với dự

án hoạt động theo Giy chng nhận đăng đầu tư thuộc diện quyết đnh chủ trương đầu của UBND cấp tỉnh)

17

Thay đổi nhà đầu trong trường hp chuyn nhượng dự án đầu (Đối với dự

án hoạt động theo Giy chng nhận đăng đầu tư thuộc diện quyết đnh chủ trương đầu của Thủ tướng Chính phủ)

18

Thay đổi nhà đầu trong trường hp chuyn nhượng dự án đầu (Đối với dự

án thuộc din quyết định chủ trương đầu của UBND cp tỉnh không thuc diện cấp Giy chng nhận đăng ký đầu tư)

19

Thay đổi nhà đầu trong trường hp chuyn nhượng dự án đầu (Đối với dự

án thuộc diện quyết đnh chủ trương đầu của Thủ tướng Chính phủ không thuộc diện cấp Giy chng nhận đăng đầu tư)

20

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nht, sáp nhập,

chuyển đổi loại nh tổ chc kinh tế.

21

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

(Đối với dự án đầu thc hiện theo Giy chng nhận đăng đu tư).

22

Nộp lại, cấp lại hiệu đính thông tin trên Giy chng nhận đăng đầu

 

23

Giãn tiến đ dự án

24

Chm dt dự án đầu theo quy định tại Đim a, b, c Khon 1 Điều 48 Luật Đầu

25

Thủ tục hành chính: Chm dt hoạt động dự án theo quy định tại Điểm d, đ, e, g

h Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu

26

Đầu tư theo hình thc góp vn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước

ngoài.

27

Đổi Giy chng nhận đăng đầu tư.

28

Tm ngng hoạt động của dự án

29

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

30

Chm dt hoạt động văn phòng điều hành ca nhà đầu nước ngoài trong hợp

đồng BCC

31

Cung cấp thông tin về dự án đầu

32

Bảo đm đu trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu

Chi tiết có file gửi kèm theo./.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân  
     
   File đính kèm:THU TUC DAU TU.doc
 Các tin khác:
      Icon  VỀ VIỆC RÚT NGẮN THỜI GIAN THỰC HIỆN TTHC TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ.
      Icon  TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ
      Icon  Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.