Chủ nhật, ngày 21 tháng 1 năm 2018
Tin mới:   Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thuộc các chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu chính phủ và vốn nước ngoài năm 2018      UBND tỉnh thống nhất đầu tư chợ Trung tâm huyện lỵ mới Kon Rẫy theo hình thức BOT      Chi đoàn Thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018      Họp tổng kết tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum năm 2017      Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 01 năm 2018      ĐỊNH KỲ KIỂM KÊ TÀI SẢN ĐẾN THỜI ĐIỂM KHÔNG GIỜ NGÀY 01-01-2018      KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC NĂM 2017       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Thủ tục đăng ký đầu tư
  Icon   Kế hoạch năm 2017
  Icon   Kế hoạch năm 2018
 Icon QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
 Icon HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
  Icon   Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Trình tự thủ tục đầu tư
  Icon   Các chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN BẠN HỮU TRẺ EM
  Icon   Đề cương chi tiết dự án
  Icon   Báo cáo rà soát lập bản đồ các CT/DA giảm nghèo
  Icon   Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tỉnh Kon Tum
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1121106
Số người online: 87
   Thủ tục đăng ký đầu tư
 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ
2/2/2016 8:59:05 AM     
  Luật đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 quy định quy trình thực hiện thủ đầu tư (Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư…). Cụ thể:
 

* Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (theo quy định tại Điều 33 Luật đầu tư):

1. Hồ sơ dự án đầu tư gồm:

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu I.1);

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (Mẫu I.2);

d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư.

- Trường hợp nhà đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc dự án thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 05 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định chủ trương đầu tư hoặc kể từ ngày nhà đầu tư có văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (theo Điều 36, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP,  ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư).

1. Hồ sơ điều chỉnh dự án.

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu I.6);

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Mẫu I.8);

c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);

d) Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).

2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian giải quyết: 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ dự án đầu tư.

- Trường hợp nhà đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc dự án thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 03 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định chủ trương đầu tư hoặc kể từ ngày nhà đầu tư có văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (theo quy định tại Điều 37 Luật đầu tư).

1. Hồ sơ dự án đầu tư gồm:

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu I.1);

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (Mẫu I.3);

d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ dự án đầu tư.

* Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP,  ngày 12/11/2015).

1. Hồ sơ điều chỉnh dự án gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu I.7);

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Mẫu I.8);

c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);

d) Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).

2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ dự án đầu tư.

* Các thủ tục khác thực hiện theo quy định của Luật đầu tư, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP,  ngày 12/11/2015 và Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT, ngày 18/11/2015 “Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và Báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam”.

* BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẢI TẠI ĐÂY./.

Phòng Hỗ trợ đầu tư  
     
 Các tin khác:
      Icon  TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ
      Icon  Hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư 2014
      Icon  Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
      Icon  Danh mục các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.