Thứ 3, ngày 28 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ      [INFOGRAPHIC] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm      Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4094589
Số người online: 7490
   Kế hoạch đầu tư công năm 2022
 Điều chỉnh nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 đã thông báo chi tiết cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum
Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 97/TTr-BQLDA ngày 22/12/2022 về việc đề nghị điều chỉnh phân bổ chi tiết nguồn thu sử dụng đất năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 đã thông báo chi tiết cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum tại Thông báo số 85/TB-SKHĐT ngày 28/12/2022, cụ thể:
 Giao chi tiết nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức để trả nợ quyết toán trong năm 2022 (đợt 3)
Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5434/STC-TCĐT ngày 27/12/2022 về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2022 để thanh toán các chi phí đầu tư sau quyết toán dự án hoàn thành (đợt 3), Sở Kế hoạch và Đầu tư phân khai chi tiết nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức để trả nợ quyết toán trong năm 2022 (đợt 3) tại Thông báo số 84/TB-SKHĐT ngày 28/12/2022, cụ thể:
 Giao chi tiết nguồn thu phí sử dụng hạ tầng trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y năm 2022
Trên cơ sở đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Công văn số 1278/BQLKKT-CTY ngày 19 tháng 12 năm 2022 về việc đề nghị thông báo vốn năm 2022 từ nguồn thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho dự án Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia,
 Thông báo chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022
Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và các Văn bản có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:
 Phân khai chi tiết nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức để trả nợ quyết toán trong năm 2022 (đợt 2)
Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4558/STC-TCĐT ngày 04 tháng 11 năm 2022 về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2022 để thanh toán các chi phí đầu tư sau quyết toán dự án hoàn thành (đợt 2), Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:
 Giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022 từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội
Thực hiện Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022 từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội cho các các chủ đầu tư để thực hiện bổ sung cho các dự án, cụ thể:
 Thông báo số 58/TB-SKHĐT ngày 29/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh các Thông báo về nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trên cơ sở các thông báo nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư: số 25/TB-SKHĐT ngày 27 tháng 4 năm 2022 về chi tiết kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu (đợt 3); số 37/TB-SKHĐT ngày 05 tháng 7 năm 2022 về việc giao chi tiết kế hoạch năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 và theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3706/STC-TCĐT ngày 16 tháng 9 năm 2022 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án trên hệ thống TABMIS, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:
 Thông báo số 56/TB-SKHĐT ngày 12/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Chi tiết về kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu và thông báo điều chỉnh kế hoạch năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài
Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 4); Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài; Trên cơ sở số liệu tổng hợp của Sở Tài chính tại văn bản số 2571/STC-TCĐT ngày 06 tháng 7 năm 2022 về số thu tiền sử dụng đất, thuê đất, bán tài sản trên đất tỉnh quản lý,
 Thông báo số 49/TB-SKHĐT ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển của các dự án được ghi chi vào ngân sách nhà nước tương ứng với số tiền mà nhà đầu tư được trừ vào tiền thu sử dụng đất thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước năm 2022
Trên cơ sở đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Công văn số 172/CTKTU-NVDTPC ngày 18 tháng 02 năm 2022 về việc ghi thu ghi chi tiền thuê đất của Công ty cổ phần rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết Kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển của dự án được ghi chi vào ngân sách nhà nước tương ứng với số tiền mà nhà đầu tư được trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước năm 2022 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).
 Thông báo số 45/TB-SKHĐT ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu (đợt 5)
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum, trên cơ sở số liệu tổng hợp của Sở Tài chính tại văn bản số 2751/STC-TCĐT ngày 06 tháng 7 năm 2022 và đề nghị của đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:
 Thông báo số 44/TB-SKHĐT ngày 05/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân khai chi tiết nguồn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức để trả nợ quyết toán trong năm 2022 (đợt 1)
Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2956/STC-TCĐT ngày 01 tháng 8 năm 2022 về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2022 để thanh toán các chi phí đầu tư sau quyết toán dự án hoàn thành (đợt 1); Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:
 Thông báo số 42/TB-SKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 3)
Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 tỉnh Kon Tum; Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 3);
 Thông báo số 41/TB-SKHĐT ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết nguồn vốn tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện các dự án do UBND thành phố và BQL các dự án 98 làm chủ đầu tư
Căn cứ Công văn số 2297/UBND-KTTH ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ứng vốn thực hiện các dự án do UBND thành phố và Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:
 Phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 chưa phân bổ
Kỳ họp chuyên đề tháng 6/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII thống nhất thông qua Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 về phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 chưa phân bổ.
 Thông báo số 35/TB-SKHĐT ngày 16/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2022 (đợt 3)
-----
 Thông báo số 32/TB-SKHĐT ngày 30/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết nguồn vốn tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện các Dự án do Sở Giao thông vận tải và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư
Căn cứ Công văn số 1614/UBND-KTTH ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ứng ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện các dự án Sửa chữa Tỉnh lộ 673 và Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:
 Thông báo số 33/TB-SKHĐT ngày 30/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu (đợt 4)
Trên cơ sở số liệu tổng hợp của Sở Tài chínhtại văn bảnsố 1494/STC-TCĐT ngày 21 tháng 4 năm 2022 và đề nghị của các đơn vị; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:
 Thông báo số 31/TB-SKHĐT ngày 24/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 2) và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021
Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 2); Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:
 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 sang năm 2022 và phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chưa phân bổ chi tiết
Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 sang năm 2022 và phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chưa phân bổ chi tiết, cụ thể:
 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 2)
Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết 251.803 triệu đồng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 2) để bố trí vốn thực hiện cho 12 dự án (trong đó thu hồi vốn ứng trước 88.794 triệu đồng) và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho 08 dự án.
 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương
Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, trong đó có 03 dự án cấp tỉnh quản lý (do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư) và 01 dự án cấp huyện quản lý (do UBND huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư).
 Thông báo số 27/TB-SKHĐT ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2022 (đợt 2)
Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022 (đợt 2), Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2022 (đợt 2) cho các chủ đầu tư như tại Phụ lục kèm theo.
 Thông báo số 25/TB-SKHĐT ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Chi tiết kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu (đợt 3)
Trên cơ sở số liệu tổng hợp của Sở Tài chính tại các văn bản số: 1494/STC-TCĐT ngày 21 tháng 4 năm 2022 và đề nghị của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết 85.875,430 triệu đồng kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu (đợt 3) cho các đơn vị chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án.
 Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách tỉnh năm 2021 sang năm 2022
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển số dư dự toán nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2021 sang năm 2022 với tổng kinh phí 119.798 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu đồng).
 Thông báo số 22/TB-SKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết nguồn vốn tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum
Thực hiện Công văn số 881/UBND-NNTN ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ứng ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum”, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo ứng trước từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 với số tiền là 6.000 triệu đồng (Sáu tỷ đồng) cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum.
Trang sau
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC